Facebook
Facebook กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลภาพรวม
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน รอบ 2-2561
คู่มือบริการประชาชน
infoการจดทะเบียน

ประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี  2562 

งานการเงิน/พัสดุ
» ตรวจสอบโอนเงิน
» ระเบียบการเงิน
» แบบฟอร์มต่าง ๆ
» ใบรับรองเงินเดือน
แผนที่พิกัดสถานที่ทำการ
และ QR CODE
วิสาหกิจชุมชนดีเด่น
หนังสือแจ้งหน่วยงาน   หนังสือย้อนหลัง...
» ประชาสัมพันธ์โครงการและเสนอชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจการเกษตรดีเด่น ปี 2564 (ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2563)
» หนังสือวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2562
» คู่มือกระบวนงานสนับสนุนความรู้ ทักษะ เจ้าหน้าที่วิสาหกิจชุมชนส่วนภูมิภาคในการพัฒนาสินค้าและบริการ
» ประกาศผลวิสาหกิจชุมชนดีเด่นปี 2563
» คู่มือการดำเนินงานอำนวยความสะดวก การจดทะเบียนนิติบุคคลของวิสาหกิจชุมชน
» คู่มือการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ปี 2562)
» Flowchart การสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
» วิธีปฏิบัติและตัวชี้วัดการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร (3ก) และวิสาหกิจชุมชน สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
» คำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 2562
» หนังสือวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2561
» รายชื่อผู้แทนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด เพิ่มเติม 42 จังหวัด
» แบบรายงานแผนความต้องการ การพัฒนากภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป
» เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2562

»

เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร
ระหว่างวันที่ 25- 28 พฤศจิกายน 256
2

»

ขอความร่วมมือสำรวจการเสียภาษีเงินได้ของวิสาหกิจชุมชน

»

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร ระหว่างวันที่ 25 -28 พฤศจิกายน 2562

»

แจ้งรายชื่อผู้แทนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด

»
»
»
»
»
»
»
»
»
» เร่งรัดดำเนินการจัดเก็บข้อมูลสินค้า/บริการเด่นของวิสาหกิจชุมชน(E-Catalog) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตรที่ กษ 1023/ว 1703 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
»
»
»
»
»
»
»
ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2561
»

นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการดำเนินงาน ของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร พร้อมพบปะสมาชิกวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวย้อนหลัง...
» โครงการเตรียมความพร้อม SMEs ฝ่าวิกฤต Covid19
» โครงการประกวด New Gen Hug บ้านเกิด (24 มิถุนายน 2563 - 20 กรกฎาคม 2563) 
» เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการปั้นดาว ปีงบประมาณ 2563 (18 พฤษภาคม 2563 - 20 พฤษภาคม 2563)
» ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ปี 2563) 
» application ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
» แจ้งแนวทางการพิจารณาอนุญาติให้ปลูกกัญชา และแนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ขอรับอนุญาตปลูกซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชา
» Infographic ไขข้อข้องใจวิสาหกิจชุมชนกัญชาได้หรือไม่
» ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562
(ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 - 6 กันยายน 2562)
»

วิสาหกิจ ชุมชน รู้ภาษีไว้..ได้เปรียบ

» การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2564
» ขอเชิญวิสาหกิจชุมชนประกวดรางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2562
» ขอเชิญเข้าร่วมงานนแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ แห่งภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 27
ProPak Asia ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2562 ณ ไบเทค บางนา
» ขอเชิญวิสาหกิจชุมชนที่สนใจร่วมออกบูธงาน eBiz & OEM Manufactuer Expo 2019 by FTI & NEO ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2562 ที่ Hall EH 106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
» ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
»

ประชาสัมพันธ์รับสมัครวิสาหกิจชุมชนเข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี โครงการวิจัยปี 2562 ร่วมกับสำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)
หรือ สวก. หากวิสาหกิจชุมชนใด สนใจสมัครเข้ารับการอบรม สามารถส่งรายชื่อได้ที่ email : farmdev53@gmail.com ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลข 02-5797544

» ขอเชิญร่วมจัดแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2562
»

งานสัมมนา “การสร้างตลาดรูปแบบใหม่สำหรับการเกษตร”

» ข่าวการสัมมนาสร้างความเข้าใจการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
» ประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
» 50 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้องชม
»

บ.วีเค ออร์แกไนซ์ จก. สนับสนุนการจำหน่ายผลผลิตการเกษตรให้กับเกษตรกร โดยอำนวยความสะดวกในเรื่องของสถานที่จัดจำหน่ายและการประชาสัมพันธ์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (ติดต่อคุณวิลาศ เลิศปัญญา กรรมการผู้จัดการ โทร.086-3561459)  รายละเอียดตามแนบมาพร้อมนี้

»

งานสัมมนา “การสร้างตลาดรูปแบบใหม่สำหรับการเกษตร”

» ข่าวการสัมมนาสร้างความเข้าใจการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
» ประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
   

นางวชิรา ไฝเจริญมงคล
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

  » รู้จักเรา
» วิสัยทัศน์
» ยุทธศาสตร์
» วิสาหกิจชุมชนน่ารู้
» KM วิสาหกิจชุม
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร » เพิ่มเติม...

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่
SMART PRODUCT (แปรรูป)

 
 
 
ภาพข่าว/กิจกรรม    ภาพข่าวย้อนหลัง...


»งานเครือข่ายการตลาดและนวัตกรรม
สินค้า วิสาหกิจชุมชน
ภายใต้โครงการสนับสนุน
เครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด
ในวันที่ 9 – 11 กันยายน 2559
ณ ห้างเซนทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะ


» การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น
ระดับประเทศ ปี 2559


»18 สิงหาคม 2559
ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น
ระดับประเทศ ปี 2559 ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนา
สวนยางนายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี 
  


»25 - 27 กรกฎาคม 2559
มมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเชิงพื้นที่
(เครือข่ายแนวราบ) : พื้นที่แปลงใหญ่ข้าว
ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ อำเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี


» 20 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2559
ลงพื้นที่ประเมินศักยภาพ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในพื้นที่ 5 จังหวัด ตราด สมุทรสงคราม เลย ชุมพร
และจังหวัดราชบุรี


» 28 มิถุนายน 2559
สัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้นำเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
(พื้นที่แปลงใหญ่ :ข้าว) ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา


สาระน่ารู้วิสาหกิจชุมชน สาระน่ารู้เพิ่มเติม...
» แผนผังการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน » คู่มือการดำเนินกิจการวิสาหกิจชุมชน
» มาตรฐานการปฏิบัติงานการให้ข้อมูลข่าวสาร (ปี 2560)  » ระเบียบว่าด้วยการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน
และกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด พ.ศ. 2548
» โครงการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2558
งานวิสาหกิจชุมชน    แผนวิสาหกิจชุมชน    
ผลิตภัณฑ์
» วิสาหกิจชุมชน กับ กิจการเพื่อสังคม
» คู่มือโครงการ ปี 2557 » การถอดบทเรียนวิสาหกิจชุมชนดีเด่น
» เอกสารประกอบการอบรมวิเคราะห์ศักยภาพ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน และจัดทำแผนพัฒนากิจการ ผู้ประกอบการ
สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2557 
» ทำความรู้จักกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ที่สนับสนุน SMEs /วิสาหกิจชุมชน (บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม หรือ บสย. )
» มาตรฐานการปฏิบัติงานการให้ข้อมูลข่าวสาร (ปี 2558)  » แผ่นพับ  เรื่อง "วิสาหกิจชุมชนควรรู้" 
» มาตรฐานการปฏิบัติงานการให้ข้อมูลข่าวสาร (ปี 2557)  » ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น
» รายละเอียดและคู่มืองบประมาณโครงการส่งเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน ปี 2557 
» ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2556
» ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2555 » แผ่นพับ :- วิสาหกิจชุมชน เข้มแข็งด้วยระบบเศรษฐกิจชุมชน
ที่พึ่งตนเอง โดยกระบวนการวิสาหกิจชุมชน
 (พื้นสีเขียว)
» แผ่นพับ :- วิสาหกิจชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน     
เอกสารวิชาการ
» หนังสือวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2562
» หนังสือวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2561
» หนังสือวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2560
» หนังสือวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2559
» หนังสือวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2558
» หนังสือวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2557
» หนังสือวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2556
» หนังสือวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2555
   
รายการเกษตรท่องเที่ยว » เพิ่มเติม...
10 สิงหาคม 2015
VTR เส้นทางท่องเที่ยววิถีเกษตร
คลองมหาสวัสดิ์ จ.นครปฐม
บ้านโคกเมือง จ.บุรีรัมย์
หมู่บ้านคีรีวง จ.นครศรีธรรมราช
เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

 
การ์ตูนวิสาหกิจชุมชน » เพิ่มเติม...
กรกฎาคม 2552
ตอนที่ 16
กรมส่งเสริมการเกษตรมีบทบาทหน้าที่
ในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอย่างไร

 
วีดีทัศน์วิสาหกิจชุมชน » เพิ่มเติม...
กันยายน 2557
วิสาหกิจชุมชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557 รางวัล ชนะเลิศ
วิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิต
การเกษตรร้านค้าชุมชน ตำบลท่าเสา
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 
ข่าวเด่นประจำวัน
 
ข่าวนวัตกรรม/ไอที
 
 
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ เว็บเบราว์เซอร์   Google Chrome , Mozilla Firefox , และ Internet Explorer v.9
สถิติเยี่ยมชม (ตั้งแต่ 29 ก.ค.2557)
AmazingCounters.com
Copyright  2014 กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 อาคาร 6 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2955-1595 แฟ็ก 0-2955-1595 E-mail : sceb40@doae.go.th
 


ประชุม Vdo Conferance กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน