ประกาศ ! รับสมัครกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน

ประกาศรับสมัครกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน
ใบรับสมัครกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน
หนังสือรับรองประวัติการทำงานด้านวิสาหกิจชุมชน

 

กลุ่มกิจการคณะกรรมการและยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
โทรศัพท์ 0 2955 1581
Email:sceb10@doae.go.th

 
 
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ เว็บเบราว์เซอร์   Google Chrome , Mozilla Firefox , และ Internet Explorer v.9
สถิติเยี่ยมชม (ตั้งแต่ 29 ก.ค.2557)
AmazingCounters.com
Copyright ? 2014 กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 อาคาร 6 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2940 6172 โทรสาร 0 2940 6172 E-mail : sceb40@doae.go.th ;sceb40@gmail.com