สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  
  
 
 
 
 

 
 
ประธานทักทาย

 

 

เพื่อนนักจัดการความรู้ที่เคารพรัก

 
ในโลกปัจจุบันที่เรียกกันว่ายุคเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Based Economy – KBE) งานต่าง ๆ จำเป็นต้องใช้ความรู้
มาสร้างผลผลิตให้เกิดมูลค่าเพิ่มสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ การจัดการความรู้เป็นกลไกสำคัญยิ่งที่จะทำให้การขับเคลื่อนงานบรรลุตามเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมความรู้ที่กระจัด กระจายมาไว้ที่เดียวกัน การสร้างบรรยากาศให้คนได้เรียนรู้ สร้างความรู้ใหม่ๆ การจัดระเบียบความรู้ ตลอดจนการสร้าง ช่องทางและเงื่อนไขให้คนเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ได้เห็นความสำคัญและประโยชน์ที่เกิดขึ้น นอกจากการจัดทำแผน กำหนดวัตถุประสงค์
เป้าหมาย แนวทางการจัดการความรู้แล้ว คณะทำงานฯ ได้เสนอช่องทางในการจัดให้มีเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในหน่วยงานและผู้สนใจทั่วไป โดยกำหนดให้มีกิจกรรมดังกล่าวเดือนละครั้ง มีประเด็นการนำเสนอองค์ความรู้ 2 ส่วน คือประเด็นหลักที่ส่วนใหญ่เป็นองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และประเด็นรองคือ การนำเสนอประสบการณ์ หรือความรู้ที่ผู้นำเสนอได้รับมา และอยากจะถ่ายทอดเพื่อแลกเปลี่ยนสู่ผู้อื่น จะเป็นการนำเสนอในบรรยากาศกันเองให้เกิดความสบายใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น การเข้ารับการฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ข้อมูลด้านสุขภาพ การพักผ่อน ซึ่งคณะทำงานมีความคาดหวังที่จะทำให้บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนมีความน่าสนใจ สมาชิกทุกคนได้รับประโยชน์ การพัฒนาการจัดการความรู้ประสบผลสำเร็จ และส่งผลให้สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นหน่วยงานวิชาการหน่วยงานหนึ่งของกรมส่งเสริมการเกษตรได้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินงานของคณะทำงานบริหารองค์ความรู้จะสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่สมาชิกสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และเพื่อนักจัดการความรู้ทุกท่าน ต่อไป

 

(จิระนุช ชาญณรงค์กุล)
ประธานคณะทำงานบริหารองค์ความรู้
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

 


 

จิระนุช  ชาญณรงค์กุล
ผอ.ส่วนบริหารจัดการงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ประธานคณะทำงานบริหารองค์ความรู้
สลคช.