เรื่อง  การตรวจสอบและปรับปรุง / แก้ไข ฐานข้อมูลการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน / เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (แบบ สวช.01) ในโปรแกรมระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
ที่ กษ 1021/ว 1208 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2551