สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

POWERPOINTประกอบการสัมนาเรือง

การศึกษาวิเคราะรูปแบบการบูรณาการการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและพัฒนาสู่แหล่งเรียนรู้

วันที่ 1- 3 มิถุนายน 2552