Download

PowerPoint บทความ เอกสารประชาสัมพันธ์ 

เชิญดาวน์โหลดไฟล์ภาพและเสียง เรื่องการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (6ก.ค.50)
      Version VCD--ภาคี.ppt
        Version MP3

การประชุมชี้แจงการบริหารจัดการโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน วันที่ 2พ.ค.50 ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ (.ppt)

คู่มือการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
  31ม.ค.50
  คู่มือการดำเนินงาน
(.ppt)
  จุดเน้นของโครงการ
(.ppt)

รุปสาระสำคัญการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ปี 2550 [.PPT]  22ม.ค.50  ข้อมูลโดย : ส่วนทะเบียนและข้อมูลวิสาหกิจชุมชน

PowerPoint เรื่อง "วิสาหกิจชุมชน" บรรยายโดย : นายวิทยา  อธิปอนันต์
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2549 ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช :(13ก.ย.49) 

PowerPoint เรื่อง "แนวทางปฏิบัติของจังหวัด" บรรยายโดย : นายเกรียงไกร  คะนองเดชชาติ รองอธิบดีฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2549
:  (12ก.ย.49) 
 

แนวทางในการเตรียมและจัดทำประเด็นนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด  12ม.ค.50
(ร่าง) โครงสร้างระเบียบวาระการประชุม  12ม.ค.50
แผ่นพับ :- วิสาหกิจชุมชน เข้มแข็งด้วยระบบเศรษฐกิจชุมชนที่พึ่งตนเอง โดยกระบวนการวิสาหกิจชุมชน (พื้นสีเขียว)

แผ่นพับ :- วิสาหกิจชุมชน เข้มแข็งด้วยระบบเศรษฐกิจชุมชนที่พึ่งตนเอง โดยกระบวนการวิสาหกิจชุมชน (พื้นสีขาว)

แผ่นพับ :- วิสาหกิจชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน
(ปี 2548)


แผ่นพับ
เรื่อง "วิสาหกิจชุมชนควรรู้"


แผ่นพับ วิสาหกิจชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน


โครงการปี 2551 [26ก.ย.50]
คู่มือ : โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (30เม.ย.50)


คู่มือ : รายละเอียดคู่มือโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2550

(ฉบับปรับปรุง 7 ก.พ.2550)
 [8ก.พ.50]


แผ่นพับ
เรื่อง "แนวทางการเป็นวิสาหกิจชุมชน"


คู่
มือ  :  คู่มือการใช้ประโยชน์และการค้นหาข้อมูลของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
(206 หน้า)


คู่มือ  :  การจดทะเบียน ทำการUpdateข้อมูลใหม่ เมื่อ 23 พ.ค. 2550  (128 หน้า .pdf)

คู่มือ  :  ระบบสารสนเทศ (116 หน้า .pdf)

แบบประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน (ฉบับปรับปรุง ปี 2555)


คู่มือ  :  การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน

(.pdf จำนวน 55 หน้า)

 

 

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนสำหรับหน่วยงานภาคี

หนังสือทำเนียบแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนบทความ "การใช้ประโยชน์จากการประเมินศักยภาพ กรณีตัวอย่างน่าสนใจที่จังหวัดสมุทรปราการ" [.doc] (10ต.ค.2549)
 
กระบวนการทำงานในการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนของสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ [.ppt]
 
กรณีตัวอย่าง วิสาหกิจชุมชนระดับดี วิสาหกิจชุมชนสุเหร่าบางโฉลง [.doc]
โดย
: สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ และวิสาหกิจชุมชนสุเหร่าบางโฉลง
บทความ "วิสาหกิจชุมชนเสริมสร้างกระบวนการแก้ไขความยากจน" โดย : วิทยา  อธิปอนันต์  [ข้อมูลนำเสนอ
ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการคาราวานแก้จน ปี 2549 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2549
]  :  (.pdf 2 หน้า)18ส.ค.49
บทความ : ดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแล้ว...ได้อะไร?
โดย : ณัฏฐรินทร์  แสงทอง
 
(
.pdf 8 หน้า) : 7มิ.ย.49
คู่มือการจัดประชุม (การขับเคลื่อนงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด).pdf [15ก.พ.51] บทความ : แนวคิดการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและทิศทางการพัฒนาประเทศไทยของ ศาสตราจารย์ ฌอง  ปีแอร์  ฮุสเซล ( Jean Piere Houssel )
 โดย :  ดร.เสรี  พงศ์ำพิิศ
(.pdf  7 หน้า) :  22พ.ค.49

เอกสารการสัมมนา

 

การต่อทะเบียน

 

จดหมายข่าววิสาหกิจชุมชน
 
วิสาหกิจชุมชนกับแหล่งทุน (7ก.พ.50)
   การเข้าสู่แหล่งทุนและประเภทกิจการวิสาหกิจชุมชน
   วิสาหกิจชุมชนกับแหล่งทุน

การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (เอกสารประกอบการสัมมนาผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2550 วันที่ 20 ต.ค.2549 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5) 7ก.พ.50

วิสาหกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 (15ธ.ค.49)

เอกสารประกอบการสัมมนาผู้บริหาร
กรมส่งเสริมการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ 2550
วันที่ 20 ตุลาคม 2549
ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5
 
(13ธ.ค.49)
ชุดที่ 1 (Text)
ชุดที่ 2 (PowerPoint แปลงเป็น .pdf)
หนังสือแจ้งเรื่อง การปฏิบัติงานการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ในปี 2550
10ม.ค.50
ปีที่ 2     ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
ฉบับที่ 11  (27ก.พ.50)

ปีที่ 2      ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2550

ฉบับที่ 10 
(27ก.พ.50)

ปีที่ 2 

ฉบับที่
9  ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549(15ธ.ค.49) 

ปีที่ 2 
ฉบับที่ 8  ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549        
              
(16พ.ย.49) 

ปีที่ 1
ฉบับที่ 7  ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 (10ต.ค49) 

ปีที่ 1
ฉบับที่ 6 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 (11ก.ย.49) 

ปีที่ 1
ฉบับที่ 5 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549 (8ส.ค.49)

ปีที่ 1
ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549

ปีที่ 1
ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549

ปีที่ 1
ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549  

ปีที่ 1
ฉบับที่ 1 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2549
       

(ดูเนื้อเพลง)                                                     ฟังเพลงวิสาหกิจชุมชน                                                               กลับหน้าหลัก