=

Home:สลคช.คณะกรรมการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกฎหมาย-ระเบียบประชาสัมพันธ์

...วิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง...และพึ่งพาตนเองได้...ส่งผลต่อเศรษฐกิจชุมชน...

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 

รู้จักสลคช.

 

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

 
ความเป็นมา
             

ตามคำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 384/2548 ตั้งสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับภารกิจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน     พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2548 ต่อมากรมส่งเสริมการเกษตรได้มีนโยบายในการปรับปรุงโครงสร้างภายในตามคำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 326/2557 เมือวันที่ 7 พฤษภาคม 2557  ตั้งกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
              

1. ศึกษา  วิเคราะห์ วิจัย เพื่อจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ  ในการส่งเสริมและแนวทางในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
2. รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับกิจการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และคณะกรรมการอื่น ๆ ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 กำหนด เพื่อให้การส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชนมีความเป็นเอกภาพ
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
4. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยวของชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ และยกระดับการพัฒนาไปสู่กิจการในระดับที่สูงขึ้น
5. ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งและ  มั่นคงในการดำเนินกิจการอย่างครบวงจร
6. เป็นศูนย์กลางการจดทะเบียน ข้อมูลการจดทะเบียน และสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

TOP

 
บทบาทหน้าที่
  ฝ่ายบริหารทั่วไป นางมัลลิกา พงศ์ธรกุลพาณิช : หัวหน้าฝ่าย (รักษาการ)
  ฝ่ายบริหารทั่วไป   มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
  หน้าที่ความรับผิดชอบ              

1. รับผิดชอบการปฏิบัติงานบริหารทั่วไปได้แก่ งานธุรการ งานสารบรรณ
งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและยานพาหนะ
2. การจัดทำ บริหารงบประมาณ งานจัดซื้อ - จัดจ้าง งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานการเจ้าหน้าที่
3. งานประชุม และงานประสานราชการทั่วไปของกอง
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  กลุ่มกิจการคณะกรรมการและยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน นายมงคล อธิกุลวงศ์ :ผู้อำนวยการ (รักษาการ)
  กลุ่มกิจการคณะกรรมการและยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน   มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในการกำหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร์  มาตรการ และแนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
2. รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับกิจการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และคณะกรรมการอื่น ๆ ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 กำหนด
3. ประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทาง เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเป็นไปอย่างมีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ
4. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เป็นอำนาจของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ โครงการและงบประมาณด้านการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และติดตามประเมินผลโครงการ
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน  นางสาวสรัญญา เมืองแก้ว : ผู้อำนวยการ
  กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
  หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ข้อมูลวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพื่อการพัฒนาฐานข้อมูลและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง
2. เป็นศูนย์กลางในการจดทะเบียน  การเพิกถอนทะเบียน  รวมถึงพัฒนารูปแบบการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
3. เป็นศูนย์กลางข้อมูลวิสาหกิจชุมชน และพัฒนาระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาคี ชุมชน และเครือข่าย
4. ให้คำปรึกษา แนะนำ และสร้างความเข้าใจในการจดทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
5. ประสานความร่วมมือเกี่ยวกับการวิจัย  พัฒนา ด้านการจัดทำและเชื่อมโยงข้อมูลวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุม
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


 
  กลุ่มพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  นางอโนทัย นุตะศะริน: ผู้อำนวยการ
  กลุ่มพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน   มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
  หน้าที่ความรับผิดชอบ   

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา องค์ความรู้ และรูปแบบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  การประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน การส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
2. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การประเมินศักยภาพ และจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน  การบริหารจัดการและการพัฒนาทุนชุมชนอย่างยั่งยืน  รวมถึง การประสานแหล่งทุนเพื่อให้เกิดการสนับสนุนการพัฒนาตามศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน
3. ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน ในการส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนอย่างบูรณาการ และเหมาะสมกับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน
4. ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และอื่นๆ ในการสร้างความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการ
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  
  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน นางสาว นิธิวดี อรัญอนุรักษ์: ผู้อำนวยการ
  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน   มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
  หน้าที่ความรับผิดชอบ   

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา องค์ความรู้และรูปแบบการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร รวมถึง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ต่อเนื่อง
2. ส่งเสริม สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และภูมิปัญญาของชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร รวมถึง การพัฒนาคุณภาพสินค้าสู่มาตรฐานที่เหมาะสม
3. ส่งเสริม พัฒนาทักษะ ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การผลิต การลงทุน และการตลาดที่เหมาะสมเพื่อให้วิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกร และชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้  รวมถึง การสร้างความพร้อม และยกระดับขีดความ
สามารถในการแข่งขันทางการค้าในระดับที่สูงขึ้น
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ์ นางปัทมา เพ็ชรสุวรรณ์ : ผู้อำนวยการ(รักษาการ)
  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน   มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
  หน้าที่ความรับผิดชอบ   

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา องค์ความรู้และรูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และพื้นที่ของชุมชนเพื่อการสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชน
2. ส่งเสริม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
ด้วยกระบวนการวิสาหกิจชุมชน และสนับสนุนให้เกิดการเชื่มโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิมศักยภาพแก่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน
3. เชื่อมโยง ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้ได้มาตรฐานและมีความยั่งยืน
4. เป็นศูนย์กลางในการให้คำแนะนำ บริการข้อมูล และองค์ความรู้ในการพัฒนาทักษะการประกอบกิจการท่องเที่ยวชุมชน
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  
 
 

ทำเนียบผู้บริหาร สลคช. (ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน)
1) 11 มีนาคม 2548 - 7 กุมภาพันธ์ 2549                     นายโอฬาร  พิทักษ์
- คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 384/2551 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2548
2) 14 กุมภาพันธ์ 2549 -  14  กุมภาพันธ์ 2551             นายวิทยา  อธิปอนันต์
- คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 133/2551 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551
3) 17 เมษายน 2551 - 31 ตุลาคม 2551                         นายธนากร  กลั่นขจร
- คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 241/2551 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551
4) 1 พฤศจิกายน 2551 – 1 กรกฎาคม 2558                    นายชาญยุทธ์  ภาณุทัต
- คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 1394/2551 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2551
5) 2 กรกฎาคม 2558 – ปัจจุบัน                                  นางจิระนุช ชาญณรงค์กุล
- คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 504/2558 เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2558

6. นางยุพา อิทราเวช

 

 

TOP

การติดต่อประสานงาน
  
กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (กสว.)    ดูภาพแผนที่ตั้งสำนักงาน
       ตั้งอยู่ที่ 2143 อาคาร 6 (หน้าตึกเนื้อเยื่อ) กรมส่งเสริมการเกษตร
       ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900
  หน่วยงาน/ตำแหน่ง ชื่อย่อ
หน่วยงาน
เบอร์โทร.
ภายใน
เบอร์โทร.
ภายนอก
FAX:
E-mail
  ผอ.กสว.
กสว. 484,444 029406173
029551581
sceb@doae.go.th
 

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
(นางวิลาวัณย์ รังศรัณย์)

ฝบร.

482

442

029551595,

029551594

029551595
sceb10@doae.go.th
 

ผอ.กลุ่มกิจการคณะกรรมการและยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
คณะกรรมการ

กกว. 484,44 029406173
029551594
sceb20@doae.go.th
  ผอ.กลุ่มพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
กพว. 484 029551581
029551581
sceb30@doae.go.th
  ผอ.ส่วนทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
( นางสาวสรัญญา เมืองแก้ว)
กทว. 486 029406172
029406172
sceb40@doae.go.th
 

ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน

กผว.
483
029406171
029406171
  ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
[
นางกนกรัฐ วรรณรัตน์ ]
กทท.
485

02-5793743

02-5793827

025793827
 

TOP