การประชุมทางไกล
เรื่อง งานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
วันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๗