การประชุมทางไกล
เรื่อง งานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘หนังสือแจ้งจังหวัด (กษ 1023/ว652 ลว 29 พฤษภาคม 2558) เรื่องการประชุมสัมมนาทางไกล เรื่องงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 3/2558

หนังสือแจ้งกรุงเทพมหานคร (กษ 1023/ว652 ลว 29 พฤษภาคม 2558) เรื่องการประชุมสัมมนาทางไกล เรื่องงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 3/2558

หนังสือแจ้งสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต1-9 (กษ 1023/ว652 ลว 29 พฤษภาคม 2558) เรื่องการประชุมสัมมนาทางไกล เรื่องงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 3/2558
หนังสือแจ้งจังหวัด (กษ 1023/ว649 ลว 29 พฤษภาคม 2558) เรื่องขอความอนุเคราะห์สอบถามข้อมูลการใช้พลังงานในวิสาหกิจชุมชน

นังสือแจ้งกรุงเทพมหานคร (กษ 1023/ว649 ลว 29 พฤษภาคม 2558) เรื่องขอความอนุเคราะห์สอบถามข้อมูลการใช้พลังงานในวิสาหกิจชุมชน

 

แบบสอบถามข้อมูลวิสาหกิจชุมชน 58

 

รายชื่อวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัวอย่างสำหรับทำแบบสอบถาม

 
สำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ ศธ 0520.206.01(บก.)/90
ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2558
กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน (กทว.) : เจ้าของเรื่อง
โทร./ โทรสาร. 0-2940-61731
E-mail : sceb40@doae.go.th