...วิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง...และพึ่งพาตนเองได้...ส่งผลต่อเศรษฐกิจชุมชน...
Home:สลคช.คณะกรรมการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกฎหมาย-ระเบียบประชาสัมพันธ์
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 2559
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
คณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูลกลางงานวิจัยและวิชาการวิสาหกิจชุมชน
คณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2555
รายชื่อกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด(พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗))
รายชื่อคณะกรรมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน(22 ตุลาคม 2551)
รายชือคณะทำงานโครงการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ศึกษาเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
รายชือคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ศึกษาเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
รายชื่อคณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
รายชื่อคณะอนุกรรมการสร้้างเสริมความเข้าใจวิสาหกิจชุมชน
รายชื่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
รายชือคณะทำงานออกระเบียบการขอรับการสนับสนุนการเรียนรู้ของวิสาหกิจชุมชน
รายชื่อคณะกรรมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

ข้อมูลกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (พ.ศ. 2548 – 2551)

รายชื่อกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด (พ.ศ. 2548 – 2551)

 

 
   

  ตัวอย่างรายงานการประชุม : รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด...โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ [26ก.พ.52]

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามสำเนาคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 41/2551 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551  [13พ.ค.51]

ยกร่าง คำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด[11เม.ย.51]

ประกาศรับสมัครกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2551...ดูรายละเอียด[18ก.พ.51 

    ขอเชิญ Download  เอกสารคู่มือการจัดประชุม "การขับเคลื่อนงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด" เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการประชุม และดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด และคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอ  [15ก.พ.51]

   แจ้งผลการพิจารณาข้อหารือของกรมส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับการแต่งตั้งอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 [14ก.พ.51] 

 สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2550 [21มิ.ย.50] 

หนังสือแจ้งที่ กษ 1021/ว 36 เรื่องการประชุมคณะักรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด (พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง) 12ม.ค.50

คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ที่ 1/2549 ลงวันที่ 16 มกราคม 2549 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประสานนโยบายกองทุนเพื่อพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน คลิกที่นี่ ... จำนวน 2 หน้า (.pdf)