>

รายละเอียดงบประมาณการประกวดวิสาหกิจชุมชน ปี 2558

1.

หนังสือแจ้งสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต
2. หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด
3. หนังสือแจ้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
4. ครุฑประกาศรับสมัคร
5. แบบรางวัลประกาศเกียรติคุณวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับเขต
6. แบบรางวัลประกาศเกียรติคุณวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด
7. แบบรายงานรวมเล่ม
8.

หลักเกณฑ์การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2558

 

 
 
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ เว็บเบราว์เซอร์   Google Chrome , Mozilla Firefox , และ Internet Explorer v.9
สถิติเยี่ยมชม (ตั้งแต่ 29 ก.ค.2557)
AmazingCounters.com
Copyright ? 2014 กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 อาคาร 6 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2955-1595 แฟ็ก 0-2955-1595 E-mail : sceb10@doae.go.th