กฏหมาย
คู่มือ
บทความ

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
พ.ศ. 2548

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนว่าด้วย
การจดทะเบียน และการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
พ.ศ. 2548
 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และการต่อทะเบียน ของวิสาหกิจชุมชน

ระเบียบว่าด้วยการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน
และกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน จังหวัด พ.ศ. 2548

คู่มือ: คู่มือการใช้ประโยชน์และการค้นหาข้อมูลของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

คู่มือการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ในปี 2561

คู่มือ: คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนสำหรับหน่วยงานภาคี

คู่มือ :การจดทะเบียน 

คู่มือระบบสารสนเทศ

คู่มือโปรแกรมระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนระยะ 2

แบบประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน (ฉบับปรับปรุง ปี 2555)

คู่มือ: การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน

การถอดบทเรียนวิสาหกิจชุมชน

ถอดบทเรียนวิสาหกิจชุมชนธนาคารชุมชนตำบลสร้างถ่อน้อย

ถอดบทเรียนวิสาหกิจชุมชนเห็ดและผักปลอดสารพิษบ้านหนองหว้า

ความสำคัญของการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

การคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นและพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้

การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

แนวทางในการเตรียมและจัดทำประเด็นนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด  12ม.ค.50

(ร่าง) โครงสร้างระเบียบวาระการประชุม 

แผ่นพับ :- วิสาหกิจชุมชน เข้มแข็งด้วยระบบเศรษฐกิจชุมชนที่พึ่งตนเอง โดยกระบวนการวิสาหกิจชุมชน (พื้นสีเขียว)

แผ่นพับ :- วิสาหกิจชุมชน เข้มแข็งด้วยระบบเศรษฐกิจชุมชนที่พึ่งตนเอง โดยกระบวนการวิสาหกิจชุมชน (พื้นสีขาว)

แผ่นพับ :- วิสาหกิจชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน (ปี 2548)

แผ่นพับ เรื่อง "วิสาหกิจชุมชนควรรู้"


แผ่นพับ วิสาหกิจชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน


แผ่นพับ เรื่อง "แนวทางการเป็นวิสาหกิจชุมชน"

บทความ "การใช้ประโยชน์จากการประเมินศักยภาพ
กรณีตัวอย่างน่าสนใจที่จังหวัดสมุทรปราการ"

กระบวนการทำงานในการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

กรณีตัวอย่าง วิสาหกิจชุมชนระดับดี วิสาหกิจชุมชนสุเหร่าบางโฉลง
โดย : สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ และวิสาหกิจชุมชนสุเหร่าบางโฉลง

บทความ "วิสาหกิจชุมชนเสริมสร้างกระบวนการแก้ไขความยากจน"
โดย
: วิทยา  อธิปอนันต์  

บทความ : ดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแล้ว...ได้อะไร?
โดย : ณัฏฐรินทร์  แสงทอง 

:แนวคิดการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและทิศทางการพัฒนาประเทศไทยของ ศาสตราจารย์ ฌอง  ปีแอร์  ฮุสเซล ( Jean Piere Houssel )

รายชื่อวิสาหกิจชุมชนดีเด่น
รายชื่อวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2559
หนังสือวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2558
หนังสือวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2557
หนังสือวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2556
หนังสือวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2555
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2548-2552
รายงานประจำปี 2553
                      ฟังเพลงวิสาหกิจชุมชน   (ดูเนื้อเพลง)            การ์ตูนผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมิน

Copyright  2014 กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 อาคาร 6 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2955-1595 แฟ็ก 0-2955-1595 E-mail : sceb40@doae.go.th แผนที่