>

เร่งรัดดำเนินการจัดเก็บข้อมูลสินค้า/บริการเด่นของวิสาหกิจชุมชน(E-Catalog)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตรที่ กษ 1023/ว1703 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งกรุงเทพมหานคร
หนังแจ้งสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.

แบบสินค้า 01
2.

แบบรายงานผลการประชาสัมพันธ์สินค้า

 

 
 
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ เว็บเบราว์เซอร์   Google Chrome , Mozilla Firefox , และ Internet Explorer v.9
สถิติเยี่ยมชม (ตั้งแต่ 29 ก.ค.2557)
AmazingCounters.com
Copyright ? 2014 กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 อาคาร 6 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2955-1595 แฟ็ก 0-2955-1595 E-mail : sceb10@doae.go.th