สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

เรื่อง การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ๒๕๕๕

กษ ๑๐๒๑/๑๓๗๙ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔

หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
   
หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
   
หนังสือแจ้งสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต
   
   

Flowchart การปฏิบัติงานต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

   
   
แบบ สวช.๐๓ และคำชี้แจงประกอบ
   

แบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

เจ้าของเรื่อง : ส่วนทะเบียนและข้อมูลวิสาหกิจชุมชน

โทร. /โทรสาร : 02-940-6171

Email: sceb20@doae.go.th