>

การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ปี 2560
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตรที่ กษ 1023/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งกรุงเทพมหานคร
หนังแจ้งสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ขั้นตอนการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

2.

Flowchart การปฏิบัติงานการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
3. วิธีการปฏิบัติในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลเพื่อเตรียมการสำหรับการต่อทะเบียนของวิสาหกิจ
ชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2560
4. วิธีการบันทึกข้อมูลการต่อทะเบียนของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนใน
ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน

 

 
 
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ เว็บเบราว์เซอร์   Google Chrome , Mozilla Firefox , และ Internet Explorer v.9
สถิติเยี่ยมชม (ตั้งแต่ 29 ก.ค.2557)
AmazingCounters.com
Copyright ? 2014 กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 อาคาร 6 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2955-1595 แฟ็ก 0-2955-1595 E-mail : sceb10@doae.go.th