>

การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ปี 2561
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตรที่ กษ 1023/ว 1643 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งกรุงเทพมหานคร
หนังแจ้งสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 9
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1.

ขั้นตอนการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ปี 2561

2.

Flowchart พร้อมรายละเอียดการปฏิบัติงานการต่อทะเบียนประจำปีของวิสาหกิจชุมชน
และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
3. วิธีการปฏิบัติในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลเพื่อเตรียมการสำหรับการต่อทะเบียนของ
วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2561
4. วิธีการบันทึกข้อมูลการต่อทะเบียนของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในระบบ
สารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
5. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และการต่อทะเบียน  
ของวิสาหกิจชุมชน ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134     
ตอนพิเศษ 175 ง   ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2560
6. แบบคำขอดำเนินกิจการต่อของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (แบบ สวช. 03)
7. แบบฟอร์มแผนประกอบการ
8. แบบฟอร์มผลการดำเนินงาน
9. ข้อบังคับหรือข้อตกลงร่วมกันของสมาชิก

 

 
 
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ เว็บเบราว์เซอร์   Google Chrome , Mozilla Firefox , และ Internet Explorer v.9
สถิติเยี่ยมชม (ตั้งแต่ 29 ก.ค.2557)
AmazingCounters.com
Copyright ? 2014 กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 อาคาร 6 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2940 6172 โทรสาร 0 2940 6172 E-mail : sceb40@doae.go.th ;sceb40@gmail.com