Home:สลคช.คณะกรรมการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกฎหมาย-ระเบียบประชาสัมพันธ์

รู้จักสลคช.
วิสัยทัศน์ของหน่วยงานบุคคลากรในหน่วยงานยุทธศาสตร์วิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชนน่ารู้
KM วิสาหกิจชุมชน
ผู้ประสานงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถาม-ตอบ
Download

Email กรมส่งเสริมการเกษตร

Email กรมส่งเสริมการเกษตร

Sitemap


QR Code สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
QR Code สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

QR Code ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
QR Code ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน

 

  ล่าสุด   เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

เกาะติดข่าว
เอกสารประกอบ Video Conference วันที่ 2 สิงหาคม 2554 เวลา 13.30-16.30 น. โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
ตัวอย่างข้อมูลวิสาหกิจชุมชนจังหวัดโปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนโปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

รายงานประจำปี 2553 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

ข้อมูลนำเสนอในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงระบบการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔  ณ วังยาว ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

ด่วน ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน สามารถขอทุนทำวิจัยได้จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฏาคม 2554 ตามกรอบการวิจัยฯ ทุนอุดหนุน ปีงบประมาณ 2555 (15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน) ในหัวข้อ 9.1(หน้า 29- 31) คลิกที่ดูรายละเอียด
ข่าวดีสำหรับวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนใดประสงค์จะร่วมงาน China International SME Fair (CISMEF) 2011 ครั้งที่ 8 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2554 สามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

เอกสารประกอบตัวชี้วัดเกษตรจังหวัดงานวิสาหกิจชุมชนรอบที่ ๒/๒๕๕๔ (๑ เมย. - ๓๐ กย. ๒๕๕๔)โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

ตัวชีวัดเกษตรจังหวัดด้านการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จังหวัด กทม.
สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 1/2553 วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2553 ณ ห้อง 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาลโปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
คู่มือการใช้งานและการใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนโปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และเปิดตลาดร่มไผ่วันที่ 6 มกราคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
เอกสารประกอบ การประชุมทางไกล เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมงานวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ ๒ โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
การประชุมทางไกล เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมงานวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ ๒ ตามหนังสือที่ กษ ๑๐๒๑/ว ๓ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนปี 2554โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
การประกวดผลิตภัณฑ์สารสกัดธรรมชาติจากสมุนไพร:ผลิตภัณฑ์สุคนธบำบัดในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2554 โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
รายชื่อผู้ประสานงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนโปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
คู่มือโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2554ทั้งนี้ในการคัดเลือกเป้าหมายให้ประสานกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดด้วยโปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
แบบเก็บข้อมูลเพื่อบันทึกผลการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนของหน่วยงานภาคีโปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
เรื่อง การชี้แจงระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนสำหรับหน่วยงานภาคี ตามหนังสือที่ กษ 1021/ว 948 ลงวันที่ 13 กันยายน 2553 โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
สรุปผลส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด ปี พ.ศ. 2553 ตัดยอดวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2553โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
สรุปผลการระดมความคิดเห็นการประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงแบบประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2553
ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯโปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนสำหรับหน่วยงานภาคีโปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
ใบสมัครเข้าร่วมสัมมนา(ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)เรื่อง"นวัตกรรมและเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตและแปรรูปในอุตสาหกรรมผักและผลไม้ อาหารสำเร็จรูปและบรรจุภัณฑ์ ในวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2553 โรงแรมเจ้าประยาปาร์คโปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ : การใช้ข้อมูลของระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนโปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
สรุปผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2553 (30 มิถุนายน 2553)โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

ผู้อำนวยการส่วนกิจการและการประชุม(นางยุพา อินทราเวช) เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนระดับเขต (เขตที่4) ครั้งที่ 2/2553 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

นายชาญยุทธ์   ภาณุทัต  ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางพลี อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการโปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
สรุปการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด ปี พ.ศ.2553 ตัดยอด วันที่ 9 กรกฎาคม  2553โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
“การขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน เพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน”โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
เกณฑ์มาตรฐานการวิเคราะห์รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด ปี 2553โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
  มาตรฐานการจัดประชุมโปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
  มาตรฐานการให้ข่าวสารโปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
วิสาหกิจชุมชนไปร่วมจำหน่าย สินค้าในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลบรมราชาภิเษก ปีที่ 60 และการเฉลิมพระชนมพรรษา ณ บริเวณถนนราชดำเนิน ระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤษภาคม 2553 โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
สรุปผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 2553 ตัดยอด มีนาคม 2553โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

สรุปผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 2553 ตัดยอด ธันวาคม 2552โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

การจัดสัมมนาบูรณาการ แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่แหล่งทุน ปี 2553 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2553
ณ โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

รายงานตัวชีวัดที่ 10 การจัดการความรู้โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
' การแปรรูปเห็ดโปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
การดำเนินตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548(ปี 2548 - 2552)โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ลูกค้า ธ.ก.ส. ปีบัญชี 2550โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่แหล่งทุน โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

หนังสือทำเนียบแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนโปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
การวิจัยและการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจชุมชโปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนบาหลี อินโดนีเซียโปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2553 โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
ขอข้อมูลโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อการประเมินผลโครงการโปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ประจำปีปีงบประมาณ 2553โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
แจ้งจังหวัดและเขต เรื่องการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ปี 2553โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
แจ้งเรื่องการจัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดประจำปี 2552โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเรื่องการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนโปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
ผลการหารือแนวทางการปฏิบัติในการเร่งรัดดำเนินการจัดประชุมสัมมนาอบรมและดูงานโปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
ประมวลภาพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน “สีสรรพันธุ์ไม้”
และงาน “มหกรรมกล้วยแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ” ในวันที่ 11 สิงหาคม 2552
โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
งานมหกรรมสีสันพันธุ์ไม้และงานกล้วยแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติโปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
ขอความร่วมมือสำนักงานเกษตรจังหวัดที่ดำเนินงานโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2552โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
สรุปผลการสัมมนาเพิ่มทักษะการใช้งานระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนแก่เจ้าหน้าที่โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
แจ้งจังหวัดและเขต ส่งมาตราฐานการปฏิบัติงานและคู่มือการปฏิบัติงาน(ตัวชี้วัดที่ 12)โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ครั้งที่ 3 วันที่ 22 กรกฎาคม 2552
ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮอลิเดย์การ์เดนท์ จังหวัดเชียงใหม่
โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

เอกสารประกอบสัมมนาเพิ่มทักษะการใช้งานระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนแก่เจ้าหน้าที่โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ผลตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน เขต 1 ครั้งที่ 2/2552โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
การสัมมนาการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการบูรณาการการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและการพัฒนาไปสู่แหล่งเรียนรู้    โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน   กรมส่งเสริมการเกษตร  ครั้งที่ 2  ประจำปี 2552   โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

Powerpoint ประกอบการสัมมนาการศึกษาวิเคราะรูปแบบการบูรณาการการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและพัฒนาสู่แหล่งเรียนรู้
โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

ประชุมเตรียมการการฝึกอบรม พัฒนาผู้นำวิสาหกิจชุมชนโปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
[ 1 มิ.ย 52 ]

การประชุมคณะกรรมการประสานวิสาหกิจชุมชน ภาคไต้ ครั้งที่ 2/2552โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
[ 28 พ.ค.52]

ประชุมสำนักงานเลขาคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนโปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
[ 20 พ.ค.52]

ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก
ครั้งที่ 2
โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่[ 15 พ.ค. 52]
สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการจัดเวทีเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนโปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่[14 พ.ค.52]
หนังสือแจ้งเรื่อง : การดำเนินงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่แหล่งทุนโปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่[21 เม.ย.52]

เอกสารประกอบการสัมมนาเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชนระหว่างวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2552

โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพโปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
 

ตลาดนัดไม้ดอกไม้ประดับ พืชเศรษฐกิจและวิสาหกิจชุมชนภูเก็ด โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่[20 เม.ย.52]
ตัวอย่างรายงานการประชุม : รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด... [26ก.พ.52]
หนังสือแจ้งเรื่อง : ขอให้บรรจุเรื่องการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนลงในวาระการประชุม (pdf)โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่[5 ก.พ. 52]

หนังสือแจ้งเรื่อง : แนวทางการตั้งงบประมาณตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548  (pdf)โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่[5 ก.พ. 52]

หนังสือแจ้งเรื่อง : การจดทะเบียนและการต่อทะเบียน วิสาหกิจชุมชน / เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ในปี 2552 โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่[29ธ.ค.51]

ประมวลภาพกิจกรรมงานการแถลงข่าว งาน "มหกรรมสินค้าวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ของขวัญเกษตรกรไทย" ในวันที่ 23 ธันวาคม 2551 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ [24ธ.ค.51]
สรุปผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ตัดยอดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551 โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่[19พ.ย.51]
คณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ... ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี   เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2551  เรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน..โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่[11พ.ย.51]
การตรวจสอบและปรับปรุง / แก้ไข ฐานข้อมูลการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน / เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (แบบ สวช.01) ในโปรแกรมระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน [27ต.ค.51]
ขอเชิญติดตามผลการดำเนินการ KM การจัดการความรู้ของ สลคช. [ 1ต.ค.51]
 คำถาม - คำตอบ  ถาม-ตอบ ทำการ Updateล่าสุด 19ก.ย.51  เมื่อ 19 สิงหาคม 2551 ล่าสุด เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน[8ก.ย.51]
สรุปผลการตรวจสอบการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน [8ก.ย.51]
เรื่องสรุปผลการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สมาชิกวิสาหกิจชุมชน
ปีงบประมาณ 2551
[22ก.ค..51]
  
    
ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
     
 ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
     
แบบรายงาน SCEB-1
 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเลชานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
2143/1 อาคาร 6 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์/โทรสาร 02-940-6171
E-mail
:sitthichai@doae.go.th

 

VCD แหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน


ค้นหาใน www.sceb.doae.go.th
ค้นหาใน GOOGLE.CO.THเว็บ:Intranetกรมส่งเสริมการเกษตร

เวบไซต์กรมส่งเสรมการเกษตร

คู่มือโครงการ
ปี 2554

ผลการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

ตัดยอด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554
ตัดยอด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554
ตัดยอด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554
ตัดยอด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2553
 ตัดยอด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2553
 ตัดยอด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2553
ตัดยอดข้อมูล เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553
ตัดยอด เมื่อวันที่ 31มีนาคม 2553
ตัดยอด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2552
ตัดยอด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552
ตัดยอด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552
ตัดยอด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552
 ตัดยอด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน

ไตรมาสที่ 1 ปี 2555
ไตรมาสที่ 4 ปี 2554
ไตรมาสที่ 3 ปี 2554
ไตรมาสที่ 2 ปี 2554
ไตรมาสที่ 1 ปี 2554
ไตรมาสที่ 4 ปี 2553
ไตรมาสที่ 3 ปี 2553
ไตรมาสที่ 2 ปี 2553
ไตรมาสที่ 1 ปี 2553
ไตรมาสที่ 4 ปี 2552
ไตรมาสที่ 3 ปี 2552
ไตรมาสที่ 2 ปี 2552
ไตรมาสที่ 1 ปี 2552
ไตรมาสที่ 4 ปี 2551
ไตรมาสที่ 3 ปี 2551
ไตรมาสที่ 2 ปี 2551
ไตรมาสที่ 1 ปี 2551

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลผู้ประสานงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

ข้อมูลวิสาหกิจชุมชนรายจังหวัด

เขต 1

กรุงเทพมหานคร
ชัยนาท
นนทบุรี
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี
สระบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง

เขต 2

กาญจนบุรี
นครปฐม
ประจวบคีรีขันธ์
เพชรบุรี
ราชบุรี
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สุพรรณบุรี

เขต 3

จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ตราด
นครนายก
ปราจีนบุรี
ระยอง
สมุทรปราการ
สระแก้ว

เขต 4

กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
ชัยภูมิ
นครพนม
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยโสธร
ร้อยเอ็ด
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สุรินทร์
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อำนาจเจริญ
อุดรธานี
อุบลราชธานี

เขต 5

กระบี่
ชุมพร
ตรัง
นครศรีธรรมราช
นราธิวาส
ปัตตานี
พังงา
พัทลุง
ภูเก็ต
ยะลา
ระนอง
สงขลา
สตูล
สุราษฎร์ธานี

เขต 6

กำแพงเพชร
เชียงราย
เชียงใหม่
ตาก
นครสวรรค์
น่าน
พะเยา
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
แพร่
แม่ฮ่องสอน
ลำปาง
ลำพูน
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี