> การจัดการความรู้ กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

» ระบบการให้บริการเกี่ยวกับการจัดการความรู้

»ข้อมูลองค์ความรู้ (KM) กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดทำ QR Code เชื่อมต่อ
ระบบเว็บแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
“Agrotour Thailand” เพื่ออำนวยวามสะดวกในการ
เชื่อมต่อระบบ และค้นหาข้อมูล ที่ตั้งแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว ผ่านเว็บไซต์ http://app.agrotourism.doae.go.th/
โดยแสดงพิกัดและฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตรต่าง ๆทั่วประเทศเบื้องต้นมีข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจเข้าสู่ระบบกว่า
160 แหล่ง แล้ว
   

» ข้อมูลองค์ความรู้ที่ประสบผลสำเร็จ

»วิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิต
การเกษตรร้านค้าชุมชน


จังหวัดกาญจนบุรี
ผลงานเด่น : รางวัลชนะเลิศ
วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ  ประจำปี 2557
ที่อยู่
89 หมู่ 8
ตำบลท่าเสา
อำเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี

โทรศัพท์
08 9039 7429


N 14.324733 E 098.98420
»วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าว
ชาวนาตราด


จังหวัดตราด
ผลงานเด่น : รางวัลชนะเลิศ
วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ  ประจำปี 2556
ที่อยู่
63/1 หมู่ 5
ตำบลเนินทราย
อำเภอเมือง
จังหวัดตราด

โทรศัพท์
08 9246 1851

N 12.253407 E 102.558227
»วิสาหกิจชุมชนธนาคาร
ชุมชน ตำบลสร้างถ่อน้อย


จังหวัดอำนาจเจริญ
ผลงานเด่น : รางวัลชนะเลิศ
วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ  ประจำปี 2555
ที่อยู่
144 หมู่ 13
ตำบลสร้างถ่อน้อย
อำเภอหัวตะพาน
จังหวัดอำนาจเจริญ

โทรศัพท์
08 5872 3352

N 15.653098 E 104.471885
 

» สาระองค์ความรู้ ต่าง ๆ

» หนังสือวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2556 » หนังสือวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2555
» วิสาหกิจชุมชน กับ กิจการเพื่อสังคม »การถอดบทเรียนวิสาหกิจชุมชนดีเด่น
» แผ่นพับ :- วิสาหกิจชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน  » มาตรฐานการปฏิบัติงานการให้
ข้อมูลข่าวสาร 
» ทำความรู้จักกับหน่วยงานภาครัฐ
/เอกชน ที่สนับสนุน SMEs /วิสาหกิจชุมชน (บรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรม ขนาดย่อม หรือ บสย. )
» แผ่นพับ :- วิสาหกิจชุมชน เข้มแข็งด้วยระบบเศรษฐกิจชุมชน
ที่พึ่งตนเอง โดยกระบวนการวิสาหกิจชุมชน
 (พื้นสีเขียว)
» แผ่นพับ  เรื่อง "วิสาหกิจชุมชนควรรู้"  » คู่มือ : ระบบสารสนเทศ (116 หน้า .pdf)
» คู่มือ : การจดทะเบียน ทำการUpdateข้อมูลใหม่ เมื่อ 23 พ.ค. 2550  (128 หน้า .pdf) » แผ่นพับ  เรื่อง "แนวทางการเป็นวิสาหกิจชุมชน" 
» คู่มือ : คู่มือการใช้ประโยชน์และการค้นหา
ข้อมูลของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน
(206 หน้า)
» บทความ  : แนวคิดการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและทิศทาง
การพัฒนาประเทศไทยของ ศาสตราจารย์ ฌอง ปีแอร์ ฮุสเซล
» คู่มือ : การใช้งานระบบสารสนเทศ
วิสาหกิจชุมชนสำหรับหน่วยงานภาคี
» คู่มือโปรแกรมระบบสารสนเทศ
วิสาหกิจชุมชนระยะ 2 (78 หน้า)
» แบบประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน (ฉบับปรับปรุง ปี 2555) » คู่มือ : การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 
» หนังสือวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2556  

» กิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้

ภาพกิจกรรม
24 มีนาคม 2558
งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มแม่บ้านฯ
“ผลิตภัณฑ์เด่นวิสาหกิจชุมชน แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
สู่ .... Smart Product”
ณ กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาพกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

20 มีนาคม 2558
ณ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาพกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเขาค้อ
จังหวัดเพชรบูรณ์
ภาพกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

17 กุมภาพันธ์ 2558
แหล่งท่องเที่ยวบ้านโคกเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์
ภาพกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 
27 มกราคม 2558
แหล่งท่องเที่ยวคลองมหาสวัสดิ์
จ.นครปฐ
   
   
ปี 2562
เรื่องที่ 1 เรื่อง เทคนิคการถอดบทเรียน

เรื่องที่ 2 เรื่อง พระราชบัญญัติอํานวยความสะดวก

ปี 2561

เรื่องที่ 1 เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เรื่องที่ 2 เรื่อง ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง
 โดย นางสาวจิติรัตน์ กันขำ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ


คู่มือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-ฉบับปรับปรุง

ระเบียบงานคลังที่ควรรู้

ปี 2560
รายงานการประชุมคณะทำงานบริหารองค์ความรู้ (KM) ครั้งที่1/2560
แผนการจัดการความรู้ (KM action plan)
ปี 2559
เรื่องที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
เรื่องที่ 2 การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเรื่องกระบวนการปฏิบัติงานในการจัดแสดงสินค้า
วิสาหกิจชุมชนในต่างประเทศ
เรื่องที่ 3 การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ปี 2558
เรื่องที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
เรื่องที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจชุมชน
เรื่องที่ 3 หลักการเขียนหนังสือราชการ
» แบบบันทึกข้อความ 1
» แบบบันทึกข้อความ 2
» แบบหนังสือราชการ
เรื่องที่ 4 แนวทางการใช้งานระบบการจัดซื้อ - จัดจ้างภาครัฐ
เรื่องที่ 5 การใช้งานระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
» กิจกรรมการประชุมจัดการความรู้                               » ข่าวย้อนหลัง

การจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 2/2562
เรื่อง พระราชบัญญัติอํานวยความสะดวก
โดย นายวัลลภ โพธิ์สังข์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
วันที่ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

การจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 1/2562
เรื่อง เทคนิคการถอดบทเรียน        
โดย นางสาวปริญญารัตน์ ภูศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

การจัดการความรู้(KM) ครั้งที่ 2/2561
เรื่อง ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง
 โดย นางสาวจิติรัตน์ กันขำ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ
วันที่ 21 สิงหาคม  2561 ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

การจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 1/2561
เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
โดย นางทวีวรรณ สุขสมบูรณ์    ผู้อำนวยการกลุ่มพัสดุ
วันที่ 20 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

»

การจัดการความรู้ (KM ) ครั้งที่ 3/2560
นางสาวอาภรณ์ อรุณศิริโชค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

»

การจัดการความรู้ (KM ) ครั้งที่ 2/2560
เรื่อง สรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างทีมพี่เลี้ยงวิสาหกิจชุมชนระดับเขต/จังหวัด
วันที่ 19 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

»

การจัดการความรู้ (KM ) ครั้งที่ 1/2560
เรื่อง ระเบียบงานสารบรรณ โดย นางสาวพรทิพย์ เริงธรรม
หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
- ระเบียบงานสารบรรณ

- ภาคผนวก

ภาพกิจกรรม

» การจัดการความรู้ (KM ) ครั้งที่ 3/2559
เรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร โดย นางมัลลิกา พงศ์ธรกุลพานิช เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน วันที่ 23 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
» การจัดการความรู้ (KM ) ครั้งที่ 2/2559 เรื่องการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
โดย นางยุพา อินทราเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และเรื่องกระบวนการปฏิบัติงานในการจัดแสดงสินค้า
วิสาหกิจชุมชนในต่างประเทศ โดย นางสิริดา อุปนันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ วันที่ 2 มิถุนายน 2559
ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
»

การจัดการความรู้ (KM ) ครั้งที่ 1/2559 เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
โดย นางวิลาวัลย์ รังศรัณย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป วันที่ 24 มีนาคม 2559
ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

การ์ตูนองค์ความรู้ (KM) วิสาหกิจชุมชน » เพิ่มเติม...

ตอนที่ 1
วิสาหกิจชุมชนแตกต่างจากธุรกิจอื่นอย่างไร

ตอนที่ 2
วิสาหกิจชุมชนเน้นเรื่องใดมากที่สุด

ตอนที่ 3
วิสาหกิจชุมชนเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
พอเพียงหรือเศรษฐกิจชุมชนอย่างไร

ตอนที่ 4
วิสากิจชุมชนจัดการการผลิต
และการตลาดอย่างไร
 
 
" num_posts="10" width="500">  
เชิญติดต่อสื่อสารผ่านหน้ากระดานสนทนานี้...  
 
 
 
 
 
 
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ เว็บเบราว์เซอร์   Google Chrome , Mozilla Firefox , และ Internet Explorer v.9
สถิติเยี่ยมชม (ตั้งแต่ 7 มีนาคม 2558)
AmazingCounters.com
Copyright ? 2015 กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 อาคาร 6 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2955-1595 แฟ็ก 0-2955-1595 E-mail : sceb10@doae.go.th