การจัดงานตลาดนัดสายใยรักแห่งครอบครัว ครั้งที่ 88
ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2557 - 3 กันยายน 2557กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน เจ้าของเรื่อง
โทร./ โทรสาร. 0-2940-6171
E-mail :farmdev53@doae.go.th