สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
คณะกรรมการประสานนโยบายกองทุน และคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘

การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
   
พระราชกฤษฏีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗
   
พระราชกฤษฏีกาเบี้ยประชุมกรรมการ(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๐
   
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม
เป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๑
   
บัญชีการเที่ยบตำเหน่ง