> ภาพข่าวกิจกรรม

ประมวลภาพ

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
เข้าคารวะสวัสดีปีใหม่ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ในวันที่ 5 มกราคม 2559 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร

                                                                                            ******                    
 
     

 

 
 
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ เว็บเบราว์เซอร์   Google Chrome , Mozilla Firefox , และ Internet Explorer v.9
Copyright ? 2014 กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 อาคาร 6 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2955-1595 แฟ็ก 0-2955-1595 E-mail : sceb10@doae.go.th