> ภาพข่าวกิจกรรม

ประมวลภาพ

นางจิระนุช ชาญณรงค์กุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เป็นประธานเปิด การสัมมนาสร้างความเข้าใจในบริบทการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน
จัดทำหลักสูตรการสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2559
ณ ห้องจันทาพร ชั้น 1 โรงแรมกานต์มณี พาเลซ ถนนประดิพัทธ์ กรุงเทพมหานคร

 

                                                                                            ******                    
 
   
     

 

 
 
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ เว็บเบราว์เซอร์   Google Chrome , Mozilla Firefox , และ Internet Explorer v.9
Copyright ? 2014 กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 อาคาร 6 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2955-1595 แฟ็ก 0-2955-1595 E-mail : sceb10@doae.go.th