> ภาพข่าวกิจกรรม

ประมวลภาพ

    กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจัดประชุมเพื่อแสดงความยินดีและรับมอบนโยบายการปฏิบัติงาน
จากผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนคนใหม่ (ผอ.จิระนุช ชาญณรงค์กุล)
และแสดงความยินดีกับนายชาญยุทธ์ ภาณุทัต
ในโอกาสที่ไปรับตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

                                                                                                                   ******
 
       
       
       
       

     

 
 
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ เว็บเบราว์เซอร์   Google Chrome , Mozilla Firefox , และ Internet Explorer v.9
Copyright ? 2014 กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 อาคาร 6 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2955-1595 แฟ็ก 0-2955-1595 E-mail : sceb10@doae.go.th