> ภาพข่าวกิจกรรม
ภาพข่าว/กิจกรรม   
   


»งานเครือข่ายการตลาดและนวัตกรรม
สินค้า วิสาหกิจชุมชน
ภายใต้โครงการสนับสนุน
เครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด
ในวันที่ 9 – 11 กันยายน 2559
ณ ห้างเซนทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะ


» การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น
ระดับประเทศ ปี 2559


»18 สิงหาคม 2559
ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น
ระดับประเทศ ปี 2559 ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนา
สวนยางนายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี 
  


»25 - 27 กรกฎาคม 2559
มมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเชิงพื้นที่
(เครือข่ายแนวราบ) : พื้นที่แปลงใหญ่ข้าว
ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ อำเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี


» 20 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2559
ลงพื้นที่ประเมินศักยภาพ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในพื้นที่ 5 จังหวัด ตราด สมุทรสงคราม เลย ชุมพร
และจังหวัดราชบุรี


» 28 มิถุนายน 2559
สัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้นำเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
(พื้นที่แปลงใหญ่ :ข้าว) ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา» 26 มิถุนายน 2559
ฝึกอบรม หลักสูตร Training of Trainers and Study Visit on Quality and Safety Management and Packaging Technology of Durian and Tamarind processing


» 13- 14 มิถุนายน 2559
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนงานท่องเที่ยววิถีเกษตร
ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5» 23-24 พฤษภาคม 2559
สัมมนากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ครั้งที่ 1/2559
ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 4/2


» 25 เมษายน 2559
ประชุมคณะทำงานความร่วมมือ
การท่องเที่ยววิถีเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ด้านการท่องเที่ยววิถีเกษตร และการกระจายรายได้ไปสู่ภาคการเกษตร
ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุม 124 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


» 9 มีนาคม 2559
ประชุมต้อนรับผู้อำนวยการกองส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน นางยุพา อินทราเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการ
กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน


» 29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2559
กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจ
ในบริบทการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน
ณ ห้องจันทาพร ชั้น 1 โรงแรมกานต์มณี
พาเลซ ถนนประดิพัทธ์ กรุงเทพมหานคร» 24 กุมภาพันธ์ 2559
ผอ.กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
เข้าเยี่ยมคารวะ นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์
เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ณ กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 » 23 กุมภาพันธ์ 2559
นางจิระนุช ชาญณรงค์กุล ผอ.กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา ดูงาน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน» 28 มกราคม 2559
นางจิระนุช ชาญณรงค์กุล ผอ.กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ ธนาคารออมสิน
เพื่อประชุมหารือแนวทางร่วมกันในการขับเคลื่อน
วิสาหกิจชุมชนระดับก้าวหน้าให้มีความพร้อม เข้าสู่การแข่งขัน
ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน


» 25 มกราคม 2559
กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชดำเนินกิจกรรมเสริมสร้าง
ขีดความสามารถและเครือข่ายการดำเนินธุรกิจ
ผู้ประกอบการ A – SMEs ภาคเกษตรรุ่นใหม่ ในระยะแรก
ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร


» 18 มกราคม 2559
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการสนับสนุน
เครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด กิจกรรมสร้างเครือข่าย
การผลิตการตลาดผู้ประกอบการแปรรูปสินค้า
เกษตรกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ณ โรงแรมเอบีน่าเฮาส์ ถนนวิภาวดีรังสิต 64


» 5มกราคม 2559
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
เข้าคารวะ สวัสดีปีใหม่ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ณ กรมส่งเสริมการเกษตร


» 5 มกราคม 2559
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
เข้าคารวะ สวัสดีปีใหม่ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ณ กรมส่งเสริมการเกษตร


» 4 มกราคม 2559
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
เข้าคารวะ สวัสดีปีใหม่ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ณ กรมส่งเสริมการเกษตร


» 16-18 ธันวาคม 2559
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้าใจในบริบทการดำเนินงาน
วิสาหกิจชุมชนสร้างวิทยากรหลัก
วิสาหกิจชุมชน
ณ ห้องประชุม 7 อาคาร 1 ชั้น 5
กรมส่งเสริมการเกษตร
» 30 พฤศจิกายน 2558
ประชุมพิจารณาโครงสร้าง กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร
อาคาร 1 ชั้น 2


» 27 พฤศจิกายน 2558
ประชุมคณะกรรมการประสานงาน
วิสาหกิจชุมชน ณ ห้องประชุม
กรมส่งเสริมการเกษตร
อาคาร 1 ชั้น 5


» 13 พฤศจิกายน 2558
การศึกษาดูงานด้าน
การบริหารจัดการธุรกิจ
ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)


» 9 พฤศจิกายน 2558
ผอ.กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
เข้าเยี่ยมคารวะ นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ
เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ณ กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1» 21 ตุลาคม 2558
งานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนา
กรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 48 ปี
ณ กรมส่งเสริมการเกษตร» 14 ตุลาคม 2558
ร่วมงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs และเกษตรกร เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ เครื่องจักรกลการเกษตร สินค้าเกษตรและอื่นๆ
ณ ตลาดกลางคลองผดุงกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร


» 6 ตุลาคม 2558
ประชุมความร่วมมือในการคัดเลือกยุวเกษตร
เข้ารับการอบรมวิชาการเกษตรในประเทศ
ญี่ปุ่นและเป็นความร่วมมือในการท่องเที่ยว
วิถีเกษตรในชุมชนเกษตร
ณ ห้องประชุม Operation Room (OR)
อาคาร 1 ชั้น 2 กรมส่งเสริมการเกษตร
» 18 กันยายน 2558
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อสร้างความเข้าใจในงานส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน (ครั้งที่ 2)
ณห้องประชุมกองส่งเสริม
กองวิสาหกิจชุมชน
กรมส่งเสริมการเกษตร


»8-11 กันยายน 2558
พิธีลงนามความร่วมมือและการจัดแสดง
ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและผลงานวิชาการ
ด้านส่งเสริมการเกษตร
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน


» 31 สิงหาคม 2558
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความเข้าใจในงานส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน ณห้องประชุมกองส่งเสริมกองวิสาหกิจชุมชน
กรมส่งเสริมการเกษตร


» 10 สิงหาคม 2558
พิธีลงนามเปิดตัวโครงการความร่วมมือ
ท่องเที่ยววิถีเกษตร
ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร


» 9 สิงหาคม 2558
วิสาหกิจชุมชนร่วมงานสีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 9
ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ» 7 สิงหาคม 2558
ติดตามงานพัฒนาผลิตภัณฑ์
วิสาหกิจชุมชน
ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร (พืชสวน)
จ.สมุทรสาคร


» 3 สิงหาคม 2558 ประชุมชี้แจงงาน
The  6th China (Linyi) International Trade and Logistic Fair
ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1


»มิถุนายน- กรกฎาคม 2558
กิจกรรมติดตามงานนิเทศ
เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อน
การดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ณ พื้นที่ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่1-9

» 17 กรกฎาคม 2558
ประชุมเจ้าหน้าที่กองส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน
ณ ห้องประชุมกองส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร

» 13กรกฎาคม 2558
ประชุมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
และวิสาหกิจชุมชน
ณ ห้องประชุมกองส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร

» 9 กรกฎาคม 2558
กิจกรรมการประกวด
วิสาหกิจชุมชนดีเด่น
ระดับประเทศ ณ วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ก้าวหน้าบ้านซากผักกูด
ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

» 8 กรกฎาคม 2558
กิจกรรมการประกวด
วิสาหกิจชุมชนดีเด่น
ระดับประเทศ ณ วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มเพาะเห็ดหูหนูชุมชนบ้านเชิงสะพาน
ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี


» 7 กรกฎาคม 2558
กิจกรรมการประกวด
วิสาหกิจชุมชนดีเด่น
ระดับประเทศ ณ วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
ตำบลนางลือ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท

» 6 กรกฎาคม 2558
ประชุม ขับเคลื่อนงานท่องเที่ยว
ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

» 6 กรกฎาคม 2558
ประชุม ขับเคลื่อนงานท่องเที่ยว
ณ กรมส่งเสริมการเกษตร

» 29 มิถุนายน 2558
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริม
การสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ระดับกลุ่มจังหวัด
ณ โรงแรมอัศวรรณ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
» 29 มิถุนายน 2558
นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ผอ.กสว. รับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณหอประชุม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน

» 24 มิถุนายน 2558
นายวิมล จันทรโรทัย
รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรคลอง
มหาสวัสดิ์ จ.นครปฐม เพื่อสนับสนุน
และส่งเสริมในการขับเคลื่อน
การท่องเที่ยววิถีเกษตร

» 23 มิถุนายน 2558
ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการ
ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนเพื่อพิจารณา
วิธีการสรรหากรรมการผู้แทนฯ
พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกผู้สมัครฯ ณ ห้องประชุมกรมฯ
อาคาร 1 ชั้น 4

» 16 มิถุนายน 2558
การประชุม เรื่อง การท่องเที่ยววิถี
เกษตร และการกระจายรายได้
ไปสู่ภาคการเกษตร
ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
» 15 มิถุนายน 2558
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ การสนับสนุนสินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตร
ระหว่างกระทรวงคมนาคม
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ณ อาคารสโมสร หอประชุมกระทรวงคมนาคม
» 28 พฤษภาคม 2558
นายโอฬาร  พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมการวิจัยการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน ณ จังหวัดสมุทรสงคราม
» 19 พฤษภาคม 2558
การประชุม เรื่อง การท่องเที่ยววิถี
เกษตร และการกระจายรายได้
ไปสู่ภาคการเกษตร
ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
» 9 เมษายน 2558
นายโอฬาร  พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558
» 9 เมษายน 2558
นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ผู้อำนวยการกองวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตรและ
แขกผู้มีเกียรติ ได้ร่วมกันสรงน้ำพระ เพื่อความ เป็นสิริมงคลของชีวิต
» 24 มีนาคม 2558
นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดี
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดงานสัมมนา
เชิงปฏิบัติการกลุ่มแม่บ้านฯ ปี 2558
“ผลิตภัณฑ์เด่นวิสาหกิจชุมชน แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
สู่ .... Smart Product”
» 20 มีนาคม 2558
นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร เปิดงานประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
“เที่ยว..ชมเกษตรลุ่มน้ำ ตามวิถีปากพนัง” จ.นครศรีธรรมราช


» 19 กุมภาพันธ์ 2558
นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร เปิดงานประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
"จิบกาแฟบนดอย อร่อยข้าวอินทรีย์
ชมวิถีเกษตรเขาค้อ" จ.เพชรบูรณ์


» 17 กุมภาพันธ์ 2558
นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ผอ.กสว.
ร่วมเปิดงานประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
บ้านโคกเมือง จ.บุรีรัมย์


» 27 มกราคม 2558
นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร เปิดงานประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
"ล่องเรือ..ชมสวนเลียบคลอง
มหาสวัสดิ์" จ.นครปฐม

» 6 มกราคม 2558
นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ผอ.กสว.
เข้าเยี่ยมคารวะและขอพร นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม
เนื่องใน โอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2558

» 5 มกราคม 2558
นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ผอ.กสว.
เข้าเยี่ยมคารวะและขอพร นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
เนื่องใน โอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2558

» 5 มกราคม 2558
นางจิระนุช  ชาญณรงค์กุล ผอ.กลุ่มพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเข้าคารวะและขอพรท่านชาญยุทธ์ ภาณุทัต ผอ.กสว.เนื่องในโอกาส
วันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2558

» 5 มกราคม 2558
นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ผอ.กสว.
เข้าคารวะและขอพรท่านไพรัช หวังดีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2558

» 25 ธันวาคม 2557
นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ผอ.กสว.
ร่วมงานสังสรรค์ เริงร่า เบิกฟ้า
ปีใหม่ 2558 กรมส่งเสริมการเกษตร
ณ บริเวณด้านหน้าสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร 
» 23 ธันวาคม 2557
นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ผอ.กสว.
ร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดบ้าน
กองส่งเสริมการอารักขาพืช
และจัดการดินปุ๋ย
» 22 ธันวาคม 2557
นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ผอ.กสว.
ร่วมให้ข่าวสื่อมวลชน ณ ห้องประชุม
กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 2
» 21 ตุลาคม 2557
นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ผอ.กสว.
ร่วมงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนา
กรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบปีที่ 47
ณ บริเวณอาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร 
» 25-26 กันยายน 2557
นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ผอ.กสว.
เปิดสัมมนา การบูรณาการงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ณ โรงแรมเเอบีน่าเฮาส์ กทม.
» 23 กันยายน 2557
นางกนกรัฐ วรรณรัตน์ ผอ.กทท.
สำรวจจัดเก็บข้อมูลพร้อมจับพิกัดGPS เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ณ พื้นที่ จังหวัดราชบุรี


» 17 กันยายน 2557
นางกนกรัฐ วรรณรัตน์ ผอ.กทท.
ร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ ประจำปี 2557
ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
» 12-16 กันยายน 2557
นางกนกรัฐ วรรณรัตน์ ผอ.กทท.
สำรวจจัดเก็บข้อมูลพร้อมจับพิกัดGPS เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ณ พื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์
พิษณุโลกแพร่ และจังหวัดตาก

» 9-10 กันยายน 2557
นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ผอ.กสว.
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน ของเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ณ โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
» 6 กันยายน 2557
นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสังเคราะห์
องค์ความรู้วิสาหกิจชุมชน ดีเด่น
ณ โรงแรมอะเดรียติคพาเลช กทม.

» 6 กันยายน 2557
นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เปิดงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตร
และวิสาหกิจชุมชน ปี 2557
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

» 2 กันยายน 2557
นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต
ผอ.กสว.ประชุมคณะทำงานเตรียม
ความพร้อมการจัดงานมหกรรม
ส่งเสริมการเกษตรและวิสาหกิจชุมชน
ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมวิสาหกิจฯ
 
» 28 สิงหาคม 2557
นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต
ผอ.กสว.ร่วมประชุมพิจารณา
การจัดทำงบประมาณ ปี 2558
ณ ห้องประชุม ชั้น 2
กรมส่งเสริมการเกษตร
» 28 สิงหาคม 2557
นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต
ผอ.กสว.ร่วมงานวันสถาปนา
กรมการท่องเที่ยว ครบรอบ 12 ปี
ณ กรมการท่องเที่ยว กทม
» 25 สิงหาคม 2557
นายชาญยทธ์ ภาณุทัต
ผอ.กสว.ร่วมแถลงข่าวงาน
“มหกรรมส่งเสริมการเกษตร
และวิสาหกิจชุมชน 2557” ณ ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร
» 15 สิงหาคม 2557
นายชาญยทธ์ ภาณุทัต
ผอ.กสว.ประชุมทางไกล งานส่งเสริม
และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2557 
ครั้งที่ 3/2557 ณ ห้อง OR กรมส่งเสริมการเกษตร
» 13 สิงหาคม 2557
นางกนกรัฐ วรรณรัตน์
ผอ.กทท.ทัศนศึกษาดูงานพร้อมจัดทำ
เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ ฟาร์ม ฮาร์โมนี่ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
» 28 กรกฎาคม 2557
นายชาญยทธ์ ภาณุทัต
ผอ.กสว. ร่วมพิธีเปิดงานโครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
ณ อบจ.ลำปาง
» 28 กรกฎาคม 2557
นางกนกรัฐ วรรณรัตน์
ผอ.กทท.ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจประเมินโฮมสเตย์ ณ ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติฯ
ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม
» 25 กรกฎาคม 2557
นายชาญยทธ์ ภาณุทัต
ผอ.กสว.ประชุมทางไกล งานส่งเสริม
และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2557 
ณ ห้อง OR กรมส่งเสริมการเกษตร
» 25 กรกฎาคม 2557
นายชาญยทธ์ ภาณุทัต
ผอ.กสว.ร่วมทำบุญใส่บาตร
พระสงฆ์ ๙ รูป บริเวณหน้าสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
» 19 กรกฎาคม 2557
นางกนกรัฐ วรรณรัตน์
ผอ.กทท.ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจประเมินโฮมสเตย์ ณ บ้านปาง
แดงใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
» 18 กรกฎาคม 2557
นางกนกรัฐ วรรณรัตน์
ผอ.กทท.ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจประเมินโฮมสเตย์ ณ ชุมชนบ้าน
พระบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ลำพูน
» 9 กรกฎาคม 2557
นางกนกรัฐ วรรณรัตน์
ผอ.กทท.ติดต่อขอรับพันธ์กล้าไม้
เพื่อปลูกเฉลิมพระเกียรติฯ
ณ สถานีเพาะชำกล้าไม้
อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
» 3 กรกฎาคม 2557
นางกนกรัฐ วรรณรัตน์
ผอ.กทท.สำรวจข้อมูล เก็บพิกัด GPS
จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ณ เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา
» 30 มิถุนายน 2557
นางกนกรัฐ วรรณรัตน์
ผอ.กทท.สำรวจข้อมูล เก็บพิกัด GPS
จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ณ วัดสมหวังวนาราม ต.วัดประดู่
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
» 20 มิถุนายน 2557
นางกนกรัฐ วรรณรัตน์
ผอ.กทท.ให้สัมภาษณ์ เรื่องการท่อง
เที่ยวเชิงเกษตร ณ สวนทุเรียนนนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี
 
 
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ เว็บเบราว์เซอร์   Google Chrome , Mozilla Firefox , และ Internet Explorer v.9
สถิติเยี่ยมชม (ตั้งแต่ 29 ก.ค.2557)
AmazingCounters.com
Copyright  2014 กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 อาคาร 6 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2955-1595 แฟ็ก 0-2955-1595 E-mail : sceb10@doae.go.th