> หนังสือแจ้งหน่วยงาน
หนังสือแจ้งหน่วยงาน

 

ประกาศ ! รับสมัครกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน

ต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนปี 2562

 

» แบบสอบถามความคิดเห็น
» แจ้งหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อรวบรวมและสร้างมูลค่าเพิ่มมันสำปะหลัง ปี 2558/2559(กษ 1023/ว522)
»

การคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2560
- เรียนผู้ว่าราชการจังหวัด
- เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9

» เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างวิทยากรหลักวิสาหกิจชุมชน(ก.1)
» การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนประจำปี 2560
»

รายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า OTOP เกษตรแปรรูปสู่สากล
-รายชื่อผู้ประสานงาน
-รายชื่อ วสช. ที่ผ่านการพิจารณา
-หนังสือแจ้งเขต
-หนังสือแจ้งจังหวัด

» รายชื่อผู้รับผิดชอบวิสาหกิจชุมชน ระดับส่วนกลาง สสก.และจังหวัด
ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2559
» ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2559
» Powerpoint ประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน วันที่ 8-9 สิงหาคม 2559
» รายชื่อจังหวัดที่ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
(ตัดยอด ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2559)
- คำชี้แจง
- สรุปรายชื่อจังหวัดที่ส่งรายงานฯ
» แบบรายงานโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินค้าเกษตรปีงบประมาณ 2559
» ขยายเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรวบรวมยาง ภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ (วงเงิน 10,000 ล้านบาท)
» ประกาศแต่งตั้งกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
» แจ้งหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อรวบรวมและสร้างมูลค่าเพิ่มมันสำปะหลัง ปี 2558/2559(กษ 1023/ว522)
» ไฟล์เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในบริบท
การดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2559
ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพฯ
» ตรวจสอบรายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่พร้อมดำเนินการพัฒนาศักยภาพใน
การสร้างความเข้าใจในบริบท การดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน ปี 2559
» แจ้งการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนปี 2559
» ไฟล์เอกสาร+ภาพกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ด้านบริหารจัดการท่องเที่ยววิถีเกษตร ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2558
ณ ฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
» ไฟล์เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในบริบท การดำเนินงาน วิสาหกิจชุมชนสร้างวิทยากรหลักวิสาหกิจชุมชน
เมื่อวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2558
» สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านบริหาร
จัดการท่องเที่ยววิถีเกษตร วันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2558 จ.นครราชสีมา
» คง.2 + คู่มือการปฏิบัติงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
» โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา(วงเงินสินเชื่อ 5,000 บาท)
» การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินปี พ.ศ. 2559
» หนังสือแจ้งจังหวัดการรับสมัครกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน
» ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ส่งออก  ผู้ผลิตและแปรรูปข้าวเพื่อส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน
» ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 รอบที่ 2 (1 เมษายน 2558 – 30 กันยายน 2558 แก้ไข 9 มิ.ย.58) 
» ขอเชิญร่วมสัมมนาทางไกลผ่าน Vdo Conferanceวันที่ 8 มิถุนายน 2558 พร้อมรายละเอียดแนบ
» เอกสารประกอบการสัมมนา (เพิ่มเติม)
การสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานสนับสนุนสินเชื่อแก่วิสาหกิจชุมชน ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง
ภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ (วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท) วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘  ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ
» แจ้งเขต การสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มแม่บ้านงานครัวฯ ประจำปี 2558
» ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานสนับสนุนสินเชื่อแก่วิสาหกิจชุมชน ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง ภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ
» การสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มแม่บ้านงานครัวฯ ประจำปี 2558 s
» รายละเอียดงบประมาณการประกวดวิสาหกิจชุมชน ปี 2558
» ปฏิทินกิจกรรมการขอรับเงินอุดหนุนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ปี 2558
» ระเบียบกรมการท่องเที่ยวว่าด้วยการขอรับเงิน
อุดหนุนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ.2557
» หลักเกณฑ์การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2558
» เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทางไกล
เรื่อง งานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2558 ครั้งที่ 2/2558
วันที่ 20 มกราคม 2558 เวลา 10.00 - 12.00 น.
» ด่วน รายละเอียดการโอนจัดสรรงบประมาณ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2558 (เพิ่มเติม)
หนังสือนำส่ง    คง2    โครงการ วิสาหกิจชุมชน 2558 
ผังโครงการวิสาหกิจชุมชน
» หนังสือขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานมหกรรม 9 ปี สายใยรักแห่งครอบครัวฯ
หนังสือแจ้งเขต   หนังสือแจ้งกทม.   หนังสือแจ้งจังหวัด   กำหนดการ
» โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ   หนังสือกรมฯ   คำชี้แจงวิธีปฏิบัติของธกส.
เอกสารโครงการสินเชื่อยาง    รายชื่อวิสาหกิจชุมชน    แบบรายงาน
» คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
» การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ปี 2558
» เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทางไกล
เรื่อง งานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2558 ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.30 - 11.00 น.
» ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2558 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
» งาน “ตลาดนัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ครั้งที่ 91” ระหว่างวันที่ 26
พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2557 ณ ตลาด อ.ต.ก. เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
» คู่มือโครงการ ประปีงบประมาณ 2558
» ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน
» คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการดำเนินการแก้ไขปัญหายางพารา โดยขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมวิสาหกิจชุมชน
» กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ เป็น 02-940-6173
» ขอเชิญร่วมงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรและวิสาหกิจชุมชน 2557 
» ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตร และวิสาหกิจชุมชน 2557 
» การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสังเคราะห์องค์ความรู้วิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2557 ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ ถนนวิทยุกรุงเทพมหานคร 
» การจัดงานตลาดนัดสายใยรักแห่งครอบครัว ครั้งที่ 88 ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2557 - 3 กันยายน 2557
» ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี ๒๕๕๗
» เอกสารประกอบการสัมมนาทางไกลผ่าน Vdo Cnference ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 15 สิงหาคม 2557
» หนังสือแจ้งเขต เรื่องการจัดทำเส้นทางเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยว (05/08/2014)
» เอกสารประกอบการสัมมนาทางไกลผ่าน Vdo Cnference ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 25 กรฎาคม 2557
» การตรวจสอบและปรับปรุง ข้อมูลวิสาหกิจชุมชนในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
» การคัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่นจัดแสดงในงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตร และวิสาหกิจชุมชน ปี 2557
» แบบโล่รางวัลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2557
» ขอเชิญเจ้าหน้าที่อบรมการวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนากิจการ ผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 3
» ขอเชิญร่วมอบรม เรื่อง "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมท้องถิ่น"
   » ใบตอบรับการเข้าร่วมอบรม
» แจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ของกลุ่มทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน  เป็นเบอร์ 0-2955-1581 เป็นการชั่วคราวจนกว่าการย้ายเบอร์โทรศัพท์จะแล้วเสร็จ
» เอกสารประกอบการบรรยาย การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินกิจการ
» รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนปี 2557
» การสรรหาและแต่งตั้ง กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
» ปรับปรุงรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชน ปี 2561
» Download แบบฟอร์ม » รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชน ปี 2559
» เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
ด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรและ สัมมนาพัฒนาบุคลากรด้าน
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2560
ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ จ.ปทุมธานี
» การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนประจำปี 2561
» การสัมมนาเจ้าหน้าที่ เรื่องการประกอบธุรกิจข้าว โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร (ข้าว) ในวิสาหกิจชุมชน ปี 2561
» แจ้งเป้าหมายดำเนินโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร (ข้าว) ในวิสาหกิจชุมชน ปี 2562
» ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนครั้งที่ 1/2561
» เร่งรัดดำเนินโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร (ข้าว) ในวิสาหกิจชุมชน ปี 2561
»

ประกาศรับสมัครศูนย์บ่มเพาะและสนับสนุนการทำการค้าออนไลน์สาหรับชุมชน
และ วิทยากร E-Commerce ชุมชน ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ 10 - 30 สิงหาคม 2560

สามารถDownload รายละเอียดได้ดังนี้

- เกณฑ์การคัดเลือกศูนย์และวิทยากร Village E-Commerce-V2-ForPublic

-ใบสมัครศูนย์บ่มเพาะและสนับสนุนการทำการค้าออนไลน์สาหรับชุมชน (Village E-Commerce Incubation Center) และวิทยากร E-Commerce ชุมชน
» ผลการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2560
» ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และการต่อทะเบียน ของวิสาหกิจชุมชน ฉบับใหม่ ประกาศในราชกิจจานุเษกษาแล้ว เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2560
»

แบบประเมินคุณภาพมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

»

ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กองส่งเสริมวิสาหิจชุมชน
- ตัวชี้วัดรอบที่ 2 กษจ.2560
- ตัวชี้วัดที่ 2.2.1
- ตัวชี้วัดที่ 2.2.2
- ตัวชี้วัดที่ 2.2.3

» เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างวิทยากรหลักวิสาหกิจชุมชน(ก.2)
» แบบรายงานข้อมูลวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด (กพว.1)
แบบรายงานข้อมูลวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต (กพว.2,กพว.3,กพว.4)
» รูปแบบโล่รางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2560
» แบบรายงาน การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินค้าเกษตร ประจำปี งบประมาณ 2560
» แบบรายงาน การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีเกษตร ประจำปี งบประมาณ 2560
» Powerpoint การสัมมนาพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร
ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2559
ณ โรงแรม ดิ ไอเดิล เรสซิเดนฺท์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
»

การคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2560
- เรียนผู้ว่าราชการจังหวัด
- เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9

» เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างวิทยากรหลักวิสาหกิจชุมชน(ก.1)
»

รายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า OTOP เกษตรแปรรูปสู่สากล
-รายชื่อผู้ประสานงาน
-รายชื่อ วสช. ที่ผ่านการพิจารณา
-หนังสือแจ้งเขต
-หนังสือแจ้งจังหวัด

» รายชื่อผู้รับผิดชอบวิสาหกิจชุมชน ระดับส่วนกลาง สสก.และจังหวัด
ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2559
» ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2559
» Powerpoint ประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน วันที่ 8-9 สิงหาคม 2559
» รายชื่อจังหวัดที่ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
(ตัดยอด ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2559)
- คำชี้แจง

- สรุปรายชื่อจังหวัดที่ส่งรายงาน
» แบบรายงานโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินค้าเกษตรปีงบประมาณ 2559
» ขยายเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรวบรวมยาง ภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ (วงเงิน 10,000 ล้านบาท)
» ประกาศแต่งตั้งกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวย้อนหลัง...
»

งานสัมมนา “การสร้างตลาดรูปแบบใหม่สำหรับการเกษตร”

» ข่าวการสัมมนาสร้างความเข้าใจการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
» ประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
» 50 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้องชม
»

บ.วีเค ออร์แกไนซ์ จก. สนับสนุนการจำหน่ายผลผลิตการเกษตรให้กับเกษตรกร โดยอำนวยความสะดวกในเรื่องของสถานที่จัดจำหน่ายและการประชาสัมพันธ์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (ติดต่อคุณวิลาศ เลิศปัญญา กรรมการผู้จัดการ โทร.086-3561459)  รายละเอียดตามแนบมาพร้อมนี้

» ขอเชิญวิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ที่จดทะเบียนในจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วม อบรมสัมนาเรื่องพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะพาราดิโซ เจเค นครสวรรค
» ขอเชิญวิสาหกิจชุมชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่
26 เมษายน 2560 -30 มิถุนายน 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม
» ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้า Propak Asia 2017 ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค ติดต่อกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 02-940-6171
» เชิญชวนให้เกษตรกรเข้าร่วมจำหน่ายพืชผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560
» ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในงานเกษตรแฟร์
ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2560
» อย. เฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์อย่างเข้มข้น ลงพื...
» อย. เชิงรุก สร้างเครือข่าย อย. แฟนคลับ จากโครงการ On Tour for Ory...
» สุดยอด อย. ไทย ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกองค์กร PICS ลำดับที่ 49 แล้...
» สธ. เผย ค่าใช้จ่ายด้านยาสูง ศักยภาพการผลิตต่ำ รองนายกสั่งการกระทร...
» ด่วน ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจ เข้าร่วมทดสอบการใช้งานระบบ...
» อย. เผย ตรวจพิสูจน์ยาเสพติดก่อนนำไปเผา กว่า 5 ตัน
» ประกาศ สธ. กำหนดให้ผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์ ต้องจัดทำรายงานปัญ...
» ผลการดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ตามพระราชบ...
» การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 2557
 
 
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ เว็บเบราว์เซอร์   Google Chrome , Mozilla Firefox , และ Internet Explorer v.9
สถิติเยี่ยมชม (ตั้งแต่ 29 ก.ค.2557)
AmazingCounters.com
Copyright  2014 กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 อาคาร 6 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2955-1595 แฟ็ก 0-2955-1595 E-mail : sceb10@doae.go.th