> สาระน่ารู้วิสาหกิจชุมชน
สาระน่ารู้วิสาหกิจชุมชน
 
    » ระเบียบว่าด้วยการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน
และกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด พ.ศ. 2548
» โครงการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2558
งานวิสาหกิจชุมชน    แผนวิสาหกิจชุมชน    
ผลิตภัณฑ์
» วิสาหกิจชุมชน กับ กิจการเพื่อสังคม
» คู่มือโครงการ ปี 2557 » การถอดบทเรียนวิสาหกิจชุมชนดีเด่น
» เอกสารประกอบการอบรมวิเคราะห์ศักยภาพ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน และจัดทำแผนพัฒนากิจการ ผู้ประกอบการ
สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2557 
» ทำความรู้จักกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ที่สนับสนุน SMEs /วิสาหกิจชุมชน (บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม หรือ บสย. )
» มาตรฐานการปฏิบัติงานการให้ข้อมูลข่าวสาร (ปี 2557)  » ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น
» รายละเอียดและคู่มืองบประมาณโครงการส่งเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน ปี 2557 
» ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2556
» ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2555 » แผ่นพับ :- วิสาหกิจชุมชน เข้มแข็งด้วยระบบเศรษฐกิจชุมชน
ที่พึ่งตนเอง โดยกระบวนการวิสาหกิจชุมชน
 (พื้นสีเขียว)
» แผ่นพับ :- วิสาหกิจชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน  » แผ่นพับ  เรื่อง "วิสาหกิจชุมชนควรรู้" 
  แผ่นพับ  เรื่อง "แนวทางการเป็นวิสาหกิจชุมชน" 
  คู่มือ  :  คู่มือการใช้ประโยชน์และการค้นหาข้อมูล
ของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
(206 หน้า)
» คู่มือ  :  การจดทะเบียน ทำการUpdateข้อมูลใหม่ เมื่อ 23 พ.ค. 2550  (128 หน้า .pdf) » คู่มือ  :  ระบบสารสนเทศ (116 หน้า .pdf)
» คู่มือโปรแกรมระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนระยะ 2 (78 หน้า) » แบบประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน (ฉบับปรับปรุง ปี 2555)
» คู่มือ  :  การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน (จำนวน 55 หน้า) » คู่มือ : การใช้งานระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
สำหรับหน่วยงานภาคี
» บทความ  : แนวคิดการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและทิศทาง
การพัฒนาประเทศไทยของ ศาสตราจารย์ ฌอง ปีแอร์ ฮุสเซล
» หนังสือวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2556
       
 
 
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ เว็บเบราว์เซอร์   Google Chrome , Mozilla Firefox , และ Internet Explorer v.9
สถิติเยี่ยมชม (ตั้งแต่ 29 ก.ค.2557)
AmazingCounters.com
Copyright  2014 กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 อาคาร 6 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2955-1595 แฟ็ก 0-2955-1595 E-mail : sceb10@doae.go.th