ผลการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

ตัดยอด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562
ตัดยอด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562
ตัดยอด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562
ตัดยอด เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ตัดยอด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561
ตัดยอด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561
ตัดยอด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561
ตัดยอด เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ตัดยอด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560
ตัดยอด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560
ตัดยอด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560
ตัดยอด เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560
ตัดยอด เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559
ตัดยอด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559
ตัดยอด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559
ตัดยอด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ตัดยอด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558
ตัดยอด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558
ตัดยอด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558
ตัดยอด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557
ตัดยอด เมื่อวันที่ 30กันยายน 2557
ตัดยอด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557
ตัดยอด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557
ตัดยอด เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ตัดยอด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556
ตัดยอด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556
ตัดยอด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556
ตัดยอด เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ตัดยอด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2555
ตัดยอด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555
ตัดยอด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555
ตัดยอด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2554
ตัดยอด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554
ตัดยอด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554
ตัดยอด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554
ตัดยอด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2553
 ตัดยอด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2553
 ตัดยอด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2553
ตัดยอดข้อมูล เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553
ตัดยอด เมื่อวันที่ 31มีนาคม 2553
ตัดยอด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2552
ตัดยอด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552
ตัดยอด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552
ตัดยอด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552
 ตัดยอด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551
   

ส่วนทะเบียนและข้อมูลวิสาหกิจชุมชน (สทช.) : เจ้าของเรื่อง
โทร./ โทรสาร. 0-2940-6171
E-mail : sceb40@doae.go.th