ขยายเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรวบรวมยาง ภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ (วงเงิน 10,000 ล้านบาท)กลุ่มพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน (กพว.) : เจ้าของเรื่อง
โทร./ โทรสาร. 0-29551581
E-mail : sceb30@doae.go.th