ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานสนับสนุนสินเชื่อแก่วิสาหกิจชุมชน ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง ภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ