กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

Home:สลคช.คณะกรรมการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกฎหมาย-ระเบียบประชาสัมพันธ์

รู้จักสลคช.
วิสัยทัศน์ขององค์กรบุคลากรในหน่วยงานยุทธศาสตร์วิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชนน่ารู้
KM วิสาหกิจชุมชน
มาตรฐานการปฏิบัติงานผู้ประสานงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถาม-ตอบ
Download

 

Email กรมส่งเสริมการเกษตร

Email กรมส่งเสริมการเกษตร

Sitemap

E-learning ของ กพ.
QR Code สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
QR Code สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

QR Code ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
QR Code ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน

 

ล่าสุด เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๔ น.

  เกาะติดข่าว
 หนังสือวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2556โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
 การตรวจสอบและปรับปรุง ข้อมูลวิสาหกิจชุมชนในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนโปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
 การคัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่นจัดแสดงในงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรและวิสาหกิจชุมชน ปี 2557โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
 แบบโล่รางวัลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2557 โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
 ขอเชิญเจ้าหน้าที่อบรมการวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนากิจการผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 3โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
 ขอเชิญร่วมอบรม เรื่อง "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมท้องถิ่น"โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ใบตอบรับการเข้าร่วมอบรม
 วีดีทัศน์การถอดบทเรียนวิสาหกิจชุมชนดีเด่นโปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

 แจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ของกลุ่มทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน  เป็นเบอร์ 02-955-1581 เป็นการชั่วคราว
จนกว่าการย้ายเบอร์โทรศัพท์จะแล้วเสร็จ

เอกสารประกอบการบรรยาย การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินกิจการโปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
การถอดบทเรียนวิสาหกิจชุมชนดีเด่นโปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
 

ประกาศสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครองค์กรภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นองค์กรผู้มีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 - 30 มิถุนายน 2557โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

เอกสารประกอบการอบรมวิเคราะห์ศักยภาพ ขีดความสามารถในการแข่งขัน และจัดทำแผนพัฒนากิจการ ผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2557 โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
การอบรมวิเคราะห์ศักยภาพ ขีดความสามารถในการแข่งขันและจัดทำแผนพัฒนากิจการ
ผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2557
โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

การประชุมทางไกล เรื่อง งานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 1/2557
วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 -12.00 น
.โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่อกสารเพิ่มเติม

ขยายเวลา โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ รุ่น 2 โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

โอนเงินงบประมาณโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนปีงบประมาณ 2557(เพิ่มเติม)โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนปี 2557โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
ทำความรู้จักกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ที่สนับสนุน SMEs /วิสาหกิจชุมชน(บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. )โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

การสรรหาและแต่งตั้ง กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

มาตรฐานการปฏิบัติงานการให้ข้อมูลข่าวสาร (ปี 2557) โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

  แผนการจัดการความรู้ ของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ปี 2557โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของวิสาหกิจชุมชนโปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
จังหวัดที่ยังไม่ได้ส่งตัวชี้วัดเรื่องวิสาหกิจชุมชน ปี 2557 รอบ 1โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นโปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
แนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
การสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนโปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
ด่วน แจ้งคำสั่งกรรมการการประสานงานงานวิสาหกิจชุมชนโปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
เรื่องด่วนที่สุด ขอให้นายทะเบียน(เกษตรอำเภอ)ทุกท่าน ทำการออกหนังสือแจ้งเตือนการขอดำเนินกิจการต่อ(ท.ว.ช.4)โดยด่วน รายละเอียดเพิ่มเติม
ระเบียบว่าด้วยการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด พ.ศ. 2548 โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี ๒๕๕๗โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
รายละเอียดและคู่มืองบประมาณโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2557 โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความรู้ความเข้าใจวิสาหกิจชุมชน เรื่อง ภาษีกับวิสาหกิจชุมชน วันที่ 23 กันยายน 2556 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคโปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ๒๕๕๗โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
ภาพพิธีมอบรางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2556 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ วิธีการDownload
โครงการ SME’s และ OTOP สู่เวทีโลก ระยะ 3 โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
งาน “เห็ดไทย 2556”โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

ด่วน ผลคะแนนเกษตรจังหวัด โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ๓ ตัวชี้วัด
(ตัดยอด ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
)

ขอเชิญผู้สนใจ หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน สถาบันการศึกษา เสนอขอรับทุนวิจัยด้านวิสาหกิจชุมชนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ อ่านรายละเอียดได้จากประกาศกรอบการวิจัย ปี ๕๗ ข้อ ๑๒ หน้า ๓๕-๓๘

ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๖โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
ขอเชิญร่วมการประชุมทางไกล เรื่อง งานส่งเสริมและพัฒนาแวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่๕/๒๕๕๖ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
รายชื่อจังหวัดที่ส่ง CD ข้อมูลวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2556 ให้ สลคช. ตัดยอด 30 กรกฎาคม 2556โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
บันทึกความเข้าใจร่วมกันโครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนของผุ้ประกอบการ SMEs และ OTOP สู่เวทีโลก (โครงการSMEs & OTOP สู่เวทีโลก)โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
ทีมงาน ผอ.อ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ที่ 1
และ นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำสินค้าสุดยอดวิสาหกิจชุมชนประจำจังหวัดจัดโชว์หน้าห้องประชุม ครม.สัญจร วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

ขอให้จังหวัดตรวจสอบผลการส่งข้อมูลวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบกิจการโดยใช้เงินกองทุนหมู่บ้าน พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ หากมีข้อแก้ไขขอให้แจ้งกลับ สลคช.
ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ด้วย
โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

รายชื่อจังหวัดที่ส่ง CD ข้อมูลวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2556 ให้ สลคช. ตัดยอด 1 กรกฎาคม 2556โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
ขอเชิญร่วมการประชุมทางไกล เรื่อง งานส่งเสริมและพัฒนาแวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่๔/๒๕๕๖ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ เอกสารประกอบ
รายชื่อผู้ประสานงานวิสาหกิจชุมชน ปี2556 โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
การประชุมคณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 1/2556โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
ขอเชิญร่วมการประชุมทางไกล เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมงานวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. เอกสารประกอบ(เพิ่มเติม วันที่ 7 พฤษภาคม 2556)
ขอเชิญวิสาหกิจชุมชนที่สนใจเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมชาวบ้านด้านการเกษตร โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 ณ ทำเนียบรัฐบาลโปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 ณ ทำเนียบรัฐบาลโปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
หนังสือวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2555โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
ประกาศด่วน...ผลการรับข้อมูลตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด รอบที่ 1 ปี 2556 วันที่ 1 มีนาคม 2556 เวลา 18.00 นโปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
เอกสารประกอบการประชุมทางไกล เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมงานวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
ขอเชิญร่วมการประชุมทางไกล เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมงานวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2555โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญวิสาหกิจชุมชมร่วมสัมมนา โครงการ “กิจกรรมพัฒนาผู้บริหารการผลิตระดับกลางยุคใหม่ในอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์”โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
ประกาศด่วน...การแจ้งเตือนต่อทะเบียน และการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชนโปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนปี ๒๕๕๖โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
แบบรายงาน แผนส่งเสริมการเรียนรู้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกับแหล่งเรียนรู้ ปี 2556 โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี ๒๕๕๖โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
รายชื่อผู้ประสานงานจังหวัดโปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
สารคดีแนะนำวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี ๒๕๕๕ "วิสาหกิจชุมชนธนาคารชุมชนตำบลสร้างถ่อน้อย" อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกวด ปี ๒๕๕๖ และหลักเกณฑ์การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี ๒๕๕๖โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
คู่มือโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2556 โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดชายแดนใต้สู่ธุรกิจที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
 • คู่มือการขออนุญาตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Primary GMP) โปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น .
  ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาลโปรดคลิก..อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
   
   

  กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
  2143/1 อาคาร 6 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  โทรศัพท์/โทรสาร 02-940-6171
  WEBMASTER E-mail
  :sitthichai@doae.go.th

   

  VCD แหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน

  Primary GMP


  ค้นหาใน www.sceb.doae.go.th
  ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH  เว็บ:Intranetกรมส่งเสริมการเกษตร

  เวบไซต์กรมส่งเสรมการเกษตร

  คู่มือโครงการ
  ปี 2557

  ข้อมูลการจดทะเบียน

  ข้อมูลการประเมิน

  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน

   

  MCRF วิสาหกิจชุมชน

   

  ท่องเที่ยวชุมชน