> ประกาศรับสมัครกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน   » ประกาศรับสมัครกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน » หนังสือแจ้งประกาศรับสมัครกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน(กทม.)
  » ระเบียบว่าด้วยการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน » หนังสือแจ้งประกาศรับสมัครกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน(จังหวัด)

» ใบสมัครกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน » แบบตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานการสมัคร
 
 
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ เว็บเบราว์เซอร์   Google Chrome , Mozilla Firefox , และ Internet Explorer v.9
Copyright ? 2014 กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 อาคาร 6 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2955-1595 แฟ็ก 0-2955-1595 E-mail : sceb10@doae.go.th