>

 

ติดต่อหน่วยงาน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 02-9406173 444

ฝ่ายบริหารทั่วไป

02-9551594, 02-9551595 482,442
กลุ่มพัฒนาสักยภาพวิสาหกิจชุมชน 02-9551581 484
กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน 02-9406172 486
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน 02-5797544, 02-9406171 483
กลุ่มส่งเสริมพัฒนการท่องเที่ยวชุมชน 02-5793743, 02-5793827 485
กลุ่มกิจการคณะกรรมและยุทธศาสตร์วิสาหกิจชุมชน 02-9551581 484

 

 
 
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ เว็บเบราว์เซอร์   Google Chrome , Mozilla Firefox , และ Internet Explorer v.9
สถิติเยี่ยมชม (ตั้งแต่ 29 ก.ค.2557)
AmazingCounters.com
Copyright ? 2014 กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 อาคาร 6 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2955-1595 แฟ็ก 0-2955-1595 E-mail : sceb10@doae.go.th