> ประชุมสัมมนาทางไกล ครั้งที่ 1/2558

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทางไกล
เรื่อง งานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2558 ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.30 - 11.00 น.

1. การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ปี 2558
2. ประเด็นการตรวจสอบ/ปรับปรุงข้อมูลวิสาหกิจชุมชนในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
3. โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ(สกส.) และกรมส่งเสริมการเกษตร
4. โครงการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2558
งานวิสาหกิจชุมชน    แผนวิสาหกิจชุมชน    สายใยรัก   ผลิตภัณฑ์

 

 
 
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ เว็บเบราว์เซอร์   Google Chrome , Mozilla Firefox , และ Internet Explorer v.9
สถิติเยี่ยมชม (ตั้งแต่ 29 ก.ค.2557)
AmazingCounters.com
Copyright ? 2014 กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 อาคาร 6 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2955-1595 แฟ็ก 0-2955-1595 E-mail : sceb10@doae.go.th