> รวมเทปบันทึก การ์ตูนผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมิน กับองค์ความรู้ (KM) วิสาหกิจชุมชน
การ์ตูนผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมิน กับองค์ความรู้ (KM) วิสาหกิจชุมชน
 
กรกฎาคม 2552
ตอนที่ 1
วิสาหกิจชุมชนแตกต่างจากธุรกิจอื่นอย่างไร

กรกฎาคม 2552
ตอนที่ 2
วิสาหกิจชุมชนเน้นเรื่องใดมากที่สุด

กรกฎาคม 2552
ตอนที่ 3
วิสาหกิจชุมชนเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
พอเพียงหรือเศรษฐกิจชุมชนอย่างไร

กรกฎาคม 2552
ตอนที่ 4
วิสากิจชุมชนจัดการการผลิต
และการตลาดอย่างไร

กรกฎาคม 2552
ตอนที่ 5
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนคืออะไร

กรกฎาคม 2552
ตอนที่ 6
ระบบข้อมูลชุมชนสำคัญแค่ไหน

กรกฎาคม 2552
ตอนที่ 7
วิสาหกิจชุมชนเอาทุนมาจากไหน
กรกฎาคม 2552
ตอนที่ 8
การตลาดของวิสาหกิจชุมชนทำอย่างไร
กรกฎาคม 2552
ตอนที่ 9
การจัดตั้งธนาคารหมู่บ้าน
กรกฎาคม 2552
ตอนที่ 10
วิสาหกิจชุมชนเกี่ยวอะไรกับ
กองทุนหมูบ้าน 1 ล้านบาท
กรกฎาคม 2552
ตอนที่ 11
วิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับโครงการ
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อย่างไร

กรกฎาคม 2552
ตอนที่ 12
วิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับโครงการ
พักชำระหนี้อย่างไร
กรกฎาคม 2552
ตอนที่ 15
ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้
มีความหมายอย่างไร
กรกฎาคม 2552
ตอนที่ 16
กรมส่งเสริมการเกษตรมีบทบาทหน้าที่
ในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอย่างไร
กรกฎาคม 2552
ตอนที่ 17
หน่วยงานอื่นที่ร่วมในการ
ส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชน
       
 
 
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ เว็บเบราว์เซอร์   Google Chrome , Mozilla Firefox , และ Internet Explorer v.9
สถิติเยี่ยมชม (ตั้งแต่ 29 ก.ค.2557)
AmazingCounters.com
Copyright ? 2014 กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 อาคาร 6 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2955-1595 แฟ็ก 0-2955-1595 E-mail : sceb10@doae.go.th