> เอกสารการประชุมทางไกล ครั้งที่ 3/2557

การประชุมทางไกล
เรื่อง งานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 3/2557
วันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น.


  เอกสาร การคัดเลือก smart product / จัดนิทรรศการ
งานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรและวิสาหกิจชุมชน ระหว่างวันที่ 5 - 7 กันยายน 2557
  » สำเนาหนังสือ แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ฯ
   

» หลักเกณฑ์การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

    » ประเด็นการจัดทำ Story (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
    » แผนปฏิบัติงาน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
  » ตารางสรุปจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ทุกจังหวัดเสนอกรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณา
    » เขต 1   » เขต 2   » เขต 3   » เขต 4   » เขต 5   » เขต 6   » เขต 7   » เขต 8   » เขต 9
  » ตัวอย่างการเขียน Story
     
กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน (กทว.) : เจ้าของเรื่อง
โทร./ โทรสาร. 0-2955-1581
E-mail : sceb40@doae.go.th
 
 
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ เว็บเบราว์เซอร์   Google Chrome , Mozilla Firefox , และ Internet Explorer v.9
สถิติเยี่ยมชม (ตั้งแต่ 29 ก.ค.2557)
AmazingCounters.com
Copyright ? 2014 กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 อาคาร 6 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2955-1595 แฟ็ก 0-2955-1595 E-mail : sceb10@doae.go.th