ซฺศํญ

วิสัยทัศน์ : วิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง...และพึ่งพาตนเองได้...ส่งผลต่อเศรษฐกิจชุมชน